Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1045
Lượt truy cập: 27708669

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Tổ chức bộ máy - XDCQ
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
94/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa
68/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
67/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
66/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
65/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
64/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
63/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
62/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
61/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
60/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
59/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
58/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
57/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
56/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
12/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 HĐND Tỉnh
Số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2019/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm