Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 643
Lượt truy cập: 26928526

Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 03/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III.

BỘ XÂY DỰNG

image001.gif

Số 717/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III

image001.gif

 

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 2871/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 về việc đề nghị công nhận thị xã Cam Ranh tỉnh khánh Hòa là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Cao Lại Quang

 Số ký hiệu: 717/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 03/06/2009
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Số Công Báo: 44
Năm Công Báo: 2009
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm