Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 192
Lượt truy cập: 26955260

Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 878/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế và xác định lại thành viên
Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 48/BATGT ngày 16 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 654/SNV-TCBC-CCVC ngày 29 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Trọng Hiến, Quyền Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh - Ủy viên chuyên trách;

5. Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

6. Ông Lê Quốc Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

7. Ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

8. Ông Đặng Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

9. Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

10. Ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch - Thành viên;

13. Ông Trần Minh Thảo, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - Thành viên;

14. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa - Thành viên;

15. Ông Trần Thanh Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thành viên;

16. Ông Trần Tấn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;

17. Ông Nguyễn Nhạc Tân, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh - Thành viên;

19. Ông Tạ Thanh Tình, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 - Thành viên;

20. Mời ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thành viên;

21. Mời ông Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - Thành viên;

22. Mời ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Thành viên;

23. Mời ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Phú Khánh - Thành viên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thành viên; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

 

Số ký hiệu: 878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 19
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm