Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 274
Lượt truy cập: 26955518

Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 836/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 840/TTr-STC ngày 19 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 652/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính như sau:

1. Tổ chức lại Phòng Quản lý Giá và Công sản thành 02 phòng:

a) Phòng Quản lý Giá;

b) Phòng Quản lý Công sản và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Giải thể Phòng Tài chính Doanh nghiệp; chuyển chức năng, nhiệm vụ về 02 phòng: Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp và Phòng Quản lý Công sản và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính sau khi sắp xếp gồm:

a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;   

- Phòng Quản lý Giá;

- Phòng Quản lý Công sản và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý ngân sách;

- Phòng Tài chính đầu tư.

c) Văn phòng.

d) Thanh tra.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định có liên quan thuộc thẩm quyền, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quyết định sắp xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự đồng bộ với cơ cấu tổ chức mới theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành, đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu và nhân sự cấp phó của phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Triển khai rà soát vị trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở theo cơ cấu tổ chức mới, tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 836/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/04/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 19
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm