Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 499
Lượt truy cập: 26942931

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 17/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh,
trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2169/TTr-STC ngày 03 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn cấp xã.

Điều 2. Mức chi bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

a) Trực ngày bình thường:                         20.000 đồng/người/đêm tuần tra.

b) Trực ngày lễ, tết:                                    40.000 đồng/người/đêm tuần tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 17/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/06/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 36
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm