Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2608
Lượt truy cập: 27507723

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 04/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét Tờ trình số 2713/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4669/UBND-KT ngày 14 tháng 5 năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Chính sách hỗ trợ tín dụng

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau:

a) Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng Nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.

b) Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại:

- 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư;

- 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư;

- 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư;

- Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm;

- Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

c) Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: 70% tổng mức đầu tư đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 50% tổng mức đầu tư đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; 30% tổng mức đầu tư đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

d) Phương thức hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh cấp trực tiếp cho doanh nghiệp chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ và được thực hiện theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng đã ký.

- Không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc, lãi) quá hạn hoặc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ không phải do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng tính từ thời điểm quá hạn hoặc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ.

2. Vốn cấp bù chênh lệch lãi suất

Vốn cấp bù chênh lệch lãi suất được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh.

3. Mức vốn ngân sách thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp

a) Ngân sách tỉnh bố trí 5% vốn chi đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách địa phương cho ngành nông nghiệp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

b) Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối vốn, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục và mức vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo từng dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân Thân

Số ký hiệu: 04/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/05/2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công Báo: 32+33
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm