Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1059
Lượt truy cập: 15588956

Số  Năm  Ngày xuất bản: 12/05/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-4-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
13-4-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 5
13-4-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Khánh Hòa. 7
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-4-2017 Quyết định số 883/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. 9
03-4-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. 33
04-4-2017 Quyết định số 899/QĐ-UBND phê duyệt đổi tên, bổ sung cơ quan và thành phần tài liệu của các cơ quan được đổi tên, bổ sung vào nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. 39
07-4-2017 Quyết định số 917/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 46
10-4-2017 Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa. 62
10-4-2017 Quyết định số 920/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa. 68
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1467/QĐ-UBND 25/05/2017 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Mục 5 Phụ lục 04 Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc Ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa
1456/QĐ-UBND 24/05/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang để làm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
4279/KH-UBND 23/05/2017 UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
4297/KH-UBND 23/05/2017 UBND Tỉnh
Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1433/QĐ-UBND 23/05/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1431/QĐ-UBND 23/05/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1423/QĐ-UBND 22/05/2017 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1417/QĐ-UBND 22/05/2017 UBND Tỉnh
Về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng thực hiện dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang
1416/QĐ-UBND 22/05/2017 UBND Tỉnh
Về việc giao đất bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để xây dựng đường dẫn vào cầu qua Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hoà tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
26/05/2017

nuoc.jpgThông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau vừa được Bộ Tài chính ban hành sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I); khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II); khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên (Phụ lục III); khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV); khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V); khung giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI).

15/05/2017

thanh nien.jpgĐể tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2017 được đảm bảo thiết thực, bổ ích và cổ vũ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 08/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chc hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2017.