Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2874
Lượt truy cập: 21379308

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
16/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Vạn Ninh khóa XI
15/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019; cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bổ sung 6 tháng đầu năm 2919; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020
13/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2018
12/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
11/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
10/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Kết quả giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện
09/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 28/06/2019 Huyện Vạn Ninh
Bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 24/05/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp bất thường
11/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
04/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ
03/NQ-HĐND 10/04/2019 HĐND Tỉnh
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bờ phường Vĩnh Nguyên"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm