Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1954
Lượt truy cập: 19378527

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 14/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông,
truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2889/TTr-STC ngày 31 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các trường hợp có hợp đồng sử dụng các dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sạch với các đơn vị cung ứng dịch vụ nêu trên bị giải tỏa toàn bộ hoặc giải tỏa một phần nhưng phần còn lại không đủ diện tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, phải chuyển đến nơi ở mới (sau đây gọi chung là bị giải tỏa phải chuyển đến nơi ở mới) như sau:

1. Đối với dịch vụ viễn thông

STT

Loại dịch vụ

Mức bồi thường

(Đồng/trường hợp)

1

Điện thoại cố định (hữu tuyến)

300.000

2

Facsimile (Fax)

300.000

3

Internet tốc độ cao Mega VNN (ADSL)

200.000

4

Internet qua mạng truyền hình cáp

220.000

5

FiberVNN (cáp quang)

2.200.000

2. Đối với dịch vụ truyền hình

- Đối với truyền hình hữu tuyến: Trường hợp độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình từ 35 mét trở xuống thì mức bồi thường là 550.000 đồng/trường hợp. Nếu độ dài dây cáp từ bộ chia tín hiệu ngoài đường đến máy thu hình trên 35 mét thì ngoài mức bồi thường trên dây, được hỗ trợ thêm 3.000 đồng/mét tính từ mét thứ 36 trở đi.

- Đối với truyền hình vô tuyến: Hỗ trợ chi phí di dời, lắp đặt các thiết bị vô tuyến với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/trường hợp (trong đó nhân công 300.000 đồng/trường hợp, vật tư là 200.000 đồng/trường hợp).

3. Đối với dịch vụ sử dụng điện

a) Bồi thường chi phí lắp đặt sau công tơ điện 1 pha: 1.062.000 đồng/trường hợp;

b) Bồi thường chi phí lắp đặt sau công tơ điện 3 pha: 7.610.000 đồng/trường hợp;

c) Trường hợp các hộ dân phải chịu thêm chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ cột điện) vào đến nhà, ngoài mức bồi thường nêu tại Điểm a, b Khoản này còn được hỗ trợ chi phí kéo đường dây từ công tơ điện (từ cột điện) vào đến nhà tùy vào cự ly, chất lượng, số lượng vật liệu,... Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán chi phí hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định.

4. Đối với dịch vụ cung ứng nước sạch

a) Các hộ có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch bị giải tỏa phải chuyển đến nơi ở mới sẽ tiếp tục thụ hưởng dịch vụ nước sạch mà không phải chi tiền lắp đặt đồng hồ nước.

(Các đơn vị cấp nước sạch có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước bao gồm đồng hồ nước, đường ống cấp nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 7 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch).

b) Hộ gia đình bị thu hồi đất toàn bộ, được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bố trí tái định cư do đã có chỗ ở khác, có hợp đồng sử dụng dịch vụ nước sạch tại thửa đất đang ở bị thu hồi thì được bồi thường thiết bị đồng hồ nước với mức giá theo hợp đồng với đơn vị cung cấp nước sạch.

Điều 2. Quy định bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các hộ bị giải tỏa một phần công trình nhưng phải di chuyển các dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt nếu thực tế có phát sinh chi phí thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ khảo sát khối lượng thực tế, lập dự toán hỗ trợ, trình người có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm