Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1934
Lượt truy cập: 19378497

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 13/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2972/TTr-STC ngày 07 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định mức chi cho việc lập và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

3. Mức chi

- Theo Phụ lục đính kèm.

- Các nội dung khác áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo phân cấp; ngân sách cấp nào cấp đó chi.

5. Tổ chức thực hiện

- Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định;

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí thực hiện hàng năm.

Điều 2. Quyết định ngày có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 13/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 33+34
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm