Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1148
Lượt truy cập: 18259007

Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 4083/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2247/TCCB-SNN ngày 05 tháng 10 năm 2016 về việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2530/SNV-TCBC ngày 22 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Thanh tra Sở: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục thuộc Sở

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc đổi tên Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Kiểm lâm: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Thủy lợi: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Phát triển nông thôn: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Thủy sản: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc thành lập Chi cục Thủy sản trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Nuôi trồng thủy sản; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; trong đó, Phòng Thanh tra, pháp chế là bộ phận tham mưu công tác thanh tra.

3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

- Thanh tra Sở: Được tổ chức theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác.

- Thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ về thanh tra chuyên ngành của từng Chi cục, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án bàn giao nhân sự trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về thanh tra chuyên ngành của các Chi cục để xây dựng phương án bàn giao nhân sự, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở thực hiện bàn giao cho Chi Cục trưởng các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Thủy lợi, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

a) Về nhân sự: Thực hiện theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

b) Về tài chính, tài sản, hồ sơ và tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra chuyên ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Chi cục để thực hiện chuyển giao theo quy định.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn bàn giao theo chức năng. Công tác bàn giao phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 để hoạt động theo bộ máy mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 4083/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 09
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa