Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1721
Lượt truy cập: 18435008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật

1

24/12/2015

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

01+02

13/01/2016

2

21/12/2015

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03

21/01/2016

3

21/12/2015

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10

04/02/2016

4

21/12/2015

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10

04/02/2016

5

21/12/2015

Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

11

23/02/2016

6

01/02/2016

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

12+13

02/3/2016

7

22/02/2016

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14

22/3/2016

8

22/02/2016

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

14

22/3/2016

9

21/3/2016

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

15+16

11/4/2016

10

15/4/2016

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định bổ sung đơn giá thuê đất tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

11

19/4/2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

12

06/5/2016

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

13

11/5/2016

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

14

11/5/2016

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

15

02/6/2016

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23

27/6/2016

16

17/6/2016

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

17

17/6/2016

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

27+28

16/8/2016

18

17/6/2016

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

27+28

16/8/2016

19

20/7/2016

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

27+28

16/8/2016

20

18/8/2016

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

21

24/8/2016

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

22

31/8/2016

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

23

08/9/2016

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

24

07/9/2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

25

07/10/2016

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

26

10/10/2016

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

27

10/10/2016

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

28

10/10/2016

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

29

10/10/2016

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo.

40+41

08/11/2016

30

10/10/2016

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về tính độc lập trong hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

31

10/10/2016

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2016

32

12/10/2016

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

40+41

08/11/2016

33

20/10/2016

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

42+43

23/11/2016

34

31/10/2016

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

42+43

23/11/2016

35

28/10/2016

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

44+45

23/11/2016

36

31/10/2016

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

44+45

23/11/2016

37

24/11/2016

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

50+51

16/12/2016

38

28/11/2016

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thu hồi, sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

50+51

16/12/2016

39

15/12/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

52+53

23/12/2016

40

16/12/2016

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

52+53

23/12/2016

Phần II. Các văn bản khác

1

15/12/2015

Quyết định số 3628/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

01+02

13/01/2016

2

15/12/2015

Quyết định số 3631/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa.

01+02

13/01/2016

3

15/12/2015

Quyết định số 3639/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

01+02

13/01/2016

4

15/12/2015

Quyết định số 3643/QĐ-UBND ban hành Đề án thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015-2020.

01+02

13/01/2016

5

15/12/2015

Quyết định số 3646/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

01+02

13/01/2016

6

18/12/2015

Quyết định số 3676/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động và phối hợp của Ban Tiếp công dân tỉnh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa.

01+02

13/01/2016

7

22/12/2015

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

01+02

13/01/2016

8

23/12/2015

Quyết định số 3760/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

01+02

13/01/2016

9

25/12/2015

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

03

21/01/2016

10

30/12/2015

Quyết định số 3848/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

03

21/01/2016

11

30/12/2015

Quyết định số 3857/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

03

21/01/2016

12

31/12/2015

Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

08+09

29/01/2016

13

04/01/2016

Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

10

04/02/2016

14

31/12/2015

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa.

11

23/02/2016

15

13/01/2016

Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa.

11

23/02/2016

16

15/01/2016

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII.

11

23/02/2016

17

19/01/2016

Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

11

23/02/2016

18

19/01/2016

Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

11

23/02/2016

19

19/01/2016

Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

11

23/02/2016

20

31/12/2015

Quyết định số 3930/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

12+13

02/3/2016

21

19/01/2016

Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

12+13

02/3/2016

22

19/01/2016

Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp.

12+13

02/3/2016

23

19/01/2016

Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi.

12+13

02/3/2016

24

19/01/2016

Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn.

12+13

02/3/2016

25

20/01/2016

Quyết định số 173/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.

12+13

02/3/2016

26

20/01/2016

Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công thương.

12+13

02/3/2016

27

21/01/2016

Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

12+13

02/3/2016

28

22/01/2016

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

12+13

02/3/2016

29

29/01/2016

Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

12+13

02/3/2016

30

29/01/2016

Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

12+13

02/3/2016

31

01/02/2016

Quyết định số 316/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

12+13

02/3/2016

32

04/02/2016

Quyết định số 386/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

12+13

02/3/2016

33

19/02/2016

Quyết định số 450/QĐ-UBND ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.

14

22/3/2016

34

04/3/2016

Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14

22/3/2016

35

04/3/2016

Quyết định số 521/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 tại tỉnh Khánh Hòa. 

14

22/3/2016

36

04/3/2016

Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

14

22/3/2016

37

08/3/2016

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

14

22/3/2016

38

09/3/2016

Quyết định số 560/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14

22/3/2016

39

11/3/2016

Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế.

14

22/3/2016

40

09/3/2016

Quyết định số 572/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

15+16

11/4/2016

41

11/3/2016

Quyết định số 609/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

15+16

11/4/2016

42

14/3/2016

Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

15+16

11/4/2016

43

15/3/2016

Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang.

15+16

11/4/2016

44

21/3/2016

Quyết định số 675/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

15+16

11/4/2016

45

21/3/2016

Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.

17+18

05/5/2016

46

22/3/2016

Quyết định số 689/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

47

23/3/2016

Quyết định số 728/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020.

17+18

05/5/2016

48

24/3/2016

Quyết định số 740/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

49

25/3/2016

Quyết định số 760/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

17+18

05/5/2016

50

29/3/2016

Quyết định số 781/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

17+18

05/5/2016

51

30/3/2016

Quyết định số 798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan ngành dọc, cơ quan quân sự, các thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

52

04/4/2016

Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

53

11/4/2016

Quyết định số 929/QĐ-UBND ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.

17+18

05/5/2016

54

12/4/2016

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

55

14/4/2016

Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang trên cơ sở Phân hiệu của Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

56

22/4/2016

Quyết định số 1015/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

19+20

31/5/2016

57

27/4/2016

Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

58

29/4/2016

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

59

05/5/2016

Quyết định số 1148/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

60

05/5/2016

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

61

12/5/2016

Quyết định số 1239/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

19+20

31/5/2016

62

16/5/2016

Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

19+20

31/5/2016

63

16/5/2016

Quyết định số 1296/QĐ-UBND đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

19+20

31/5/2016

64

17/5/2016

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19+20

31/5/2016

65

17/5/2016

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ban hành Quy định về tạo lập và cập nhật văn bản, tài liệu, hồ sơ điện tử trong các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Khánh Hòa.

21+22

27/6/2016

66

18/5/2016

Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

21+22

27/6/2016

67

18/5/2016

Quyết định số 1348/QĐ-UBND ban hành Danh mục bổ sung các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.

21+22

27/6/2016

68

18/5/2016

Quyết định số 1350/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

21+22

27/6/2016

69

19/5/2016

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng.

21+22

27/6/2016

70

20/5/2016

Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường.

21+22

27/6/2016

71

23/5/2016

Quyết định số 1391/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII.

21+22

27/6/2016

72

25/5/2016

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.

21+22

27/6/2016

73

25/5/2016

Quyết định số 1415/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

21+22

27/6/2016

74

27/5/2016

Quyết định số 1437/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

21+22

27/6/2016

75

27/5/2016

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

21+22

27/6/2016

76

27/5/2016

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh.

23

27/6/2016

77

30/5/2016

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh.

23

27/6/2016

78

31/5/2016

Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23

27/6/2016

79

06/6/2016

Quyết định số 1576/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

23

27/6/2016

80

13/6/2016

Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

23

27/6/2016

81

15/6/2016

Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng.

24+25

25/7/2016

82

17/6/2016

Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

24+25

25/7/2016

83

17/6/2016

Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

84

22/6/2016

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

85

22/6/2016

Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

86

22/6/2016

Quyết định số 1792/QĐ-UBND ban hành Quy chế hỗ trợ vay vốn từ ngân sách của tỉnh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

24+25

25/7/2016

87

29/6/2016

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

24+25

25/7/2016

88

29/6/2016

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông.

24+25

25/7/2016

89

29/6/2016

Quyết định số 1864/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

90

04/7/2016

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

91

06/7/2016

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

24+25

25/7/2016

92

06/7/2016

Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa.

26

28/7/2016

93

07/7/2016

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

26

28/7/2016

94

08/7/2016

Quyết định số 1972/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

26

28/7/2016

95

11/7/2016

Quyết định số 1986/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống kiểm soát công tác chỉ đạo và điều hành.

26

28/7/2016

96

11/7/2016

Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

27+28

16/8/2016

97

12/7/2016

Quyết định số 1996/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

27+28

16/8/2016

98

21/7/2016

Quyết định số 2101/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

27+28

16/8/2016

99

22/7/2016

Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các thủ tục hành chính thuộc quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

27+28

16/8/2016

100

26/7/2016

Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

27+28

16/8/2016

101

26/7/2016

Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

27+28

16/8/2016

102

26/7/2016

Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

27+28

16/8/2016

103

27/7/2016

Quyết định số 2179/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

27+28

16/8/2016

104

27/7/2016

Quyết định số 2196/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

29

25/8/2016

105

27/7/2016

Quyết định số 2199/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

29

25/8/2016

106

29/7/2016

Quyết định số 2216/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

29

25/8/2016

107

10/8/2016

Quyết định số 2349/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

29

25/8/2016

108

11/8/2016

Quyết định số 2369/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Văn hóa và Thể thao.

29

25/8/2016

109

11/8/2016

Quyết định số 2352/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế.

30+31

21/9/2016

110

18/8/2016

Quyết định số 2434/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ.

30+31

21/9/2016

111

19/8/2016

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

112

22/8/2016

Quyết định số 2462/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

113

24/8/2016

Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

32+33

21/9/2016

114

29/8/2016

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

32+33

21/9/2016

115

29/8/2016

Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Sở Xây dựng trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

116

31/8/2016

Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

32+33

21/9/2016

117

31/8/2016

Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

32+33

21/9/2016

118

01/9/2016

Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

32+33

21/9/2016

119

05/9/2016

Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

120

06/9/2016

Quyết định số 2634/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Cam Lâm.

32+33

21/9/2016

121

06/9/2016

Quyết định số 2641/QĐ-UBND công bố danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

32+33

21/9/2016

122

06/9/2016

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

34+35

11/10/2016

123

06/9/2016

Quyết định số 2639/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

34+35

11/10/2016

124

06/9/2016

Quyết định số 2642/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2020.

34+35

11/10/2016

125

06/9/2016

Quyết định số 2643/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang đến năm 2020.

34+35

11/10/2016

126

07/9/2016

Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

34+35

11/10/2016

127

07/9/2016

Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

34+35

11/10/2016

128

07/9/2016

Quyết định số 2654/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang.

34+35

11/10/2016

129

07/9/2016

Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc bổ sung Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII vào Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

130

07/9/2016

Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

34+35

11/10/2016

131

07/9/2016

Quyết định số 2664/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể hóa tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

132

09/9/2016

Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc giải thể Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

133

12/9/2016

Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

134

13/9/2016

Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

34+35

11/10/2016

135

13/9/2016

Quyết định số 2707/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

34+35

11/10/2016

136

13/9/2016

Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

34+35

11/10/2016

137

08/9/2016

Quyết định số 2677/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế.

36+37

20/10/2016

138

13/9/2016

Kế hoạch số 7157/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

36+37

20/10/2016

139

15/9/2016

Quyết định số 2732/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

36+37

20/10/2016

140

15/9/2016

Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

36+37

20/10/2016

141

21/9/2016

Quyết định số 2797/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi ngành chăn nuôi Khánh Hòa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020.

36+37

20/10/2016

142

23/9/2016

Quyết định số 2820/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

36+37

20/10/2016

143

23/9/2016

Quyết định số 2824/QĐ-UBND ban hành Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh.

38+39

20/10/2016

144

23/9/2016

Quyết định số 2825/QĐ-UBND ban hành Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ.

38+39

20/10/2016

145

05/10/2016

Quyết định số 2981/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tư pháp.

40+41

08/11/2016

146

10/10/2016

Quyết định số 3013/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

40+41

08/11/2016

147

12/10/2016

Chỉ thị số 23/CT-UBND phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

40+41

08/11/2016

148

12/10/2016

Quyết định số 3035/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

40+41

08/11/2016

149

13/10/2016

Quyết định số 3066/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện điều chuyển số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục).

40+41

08/11/2016

150

13/10/2016

Quyết định số 3067/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ký kết các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.

40+41

08/11/2016

151

13/10/2016

Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm thành phố Cam Ranh thành Trạm Khuyến nông thành phố Cam Ranh và kiện toàn tổ chức.

40+41

08/11/2016

152

14/10/2016

Kế hoạch số 8162/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

40+41

08/11/2016

153

20/10/2016

Quyết định số 3163/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.

42+43

23/11/2016

154

20/10/2016

Quyết định số 3169/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

42+43

23/11/2016

155

31/10/2016

Kế hoạch số 8673/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

44+45

23/11/2016

156

31/10/2016

Quyết định số 3298/QĐ-UBND ban hành Đề án cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

44+45

23/11/2016

157

31/10/2016

Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc bổ sung Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Chi nhánh Khu vực Nam Trung Bộ vào Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa.

44+45

23/11/2016

158

31/10/2016

Quyết định số 3335/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

44+45

23/11/2016

159

31/10/2016

Quyết định số 3347/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

44+45

23/11/2016

160

31/10/2016

Quyết định số 3348/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán thuộc nguồn vốn nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa.

44+45

23/11/2016

161

31/10/2016

Quyết định số 3351/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết liên thông thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - chấp thuận thi công công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời.

44+45

23/11/2016

162

04/11/2016

Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh.

46+47

01/12/2016

163

09/11/2016

Quyết định số 3413/QĐ-UBND ban hành Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của khối huyện thuộc tỉnh.

46+47

01/12/2016

164

08/11/2016

Quyết định số 3404/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

48+49

01/12/2016

165

09/11/2016

Quyết định số 3414/QĐ-UBND ban hành Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của khối thành phố thuộc tỉnh.

48+49

01/12/2016

166

07/11/2016

Kế hoạch số 8902/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

50+51

16/12/2016

167

18/11/2016

Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc bổ sung dịch vụ đấu giá thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

50+51

16/12/2016

168

22/11/2016

Quyết định số 3544/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

50+51

16/12/2016

169

23/11/2016

Quyết định số 3554/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông.

50+51

16/12/2016

170

23/11/2016

Quyết định số 3555/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang, một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng.

50+51

16/12/2016

171

24/11/2016

Quyết định số 3590/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

50+51

16/12/2016

172

24/11/2016

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định về việc tổ chức cho người có công đi điều dưỡng tập trung.

50+51

16/12/2016

173

25/11/2016

Kế hoạch số 9548/KH-UBND xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

50+51

16/12/2016

174

28/11/2016

Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

52+53

23/12/2016

175

28/11/2016

Quyết định số 3646/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

52+53

23/12/2016

176

01/12/2016

Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

52+53

23/12/2016

177

08/12/2016

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

52+53

23/12/2016

178

09/12/2016

Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

52+53

23/12/2016

179

09/12/2016

Quyết định số 3826/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa.

52+53

23/12/2016

180

12/12/2016

Kế hoạch số 10016/KH-UBND công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Khánh Hòa

52+53

23/12/2016

 

BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

27/5/2015

Quyết định số 1443/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa.

21+22

27/6/2016

 

BAN CHỈ ĐẠO VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

1

16/3/2016

Quyết định số 644/QĐ-BCĐBVPTR ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tỉnh Khánh Hòa.

15+16

11/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số ký hiệu: ML-2016-UBNDT
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa