Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1727
Lượt truy cập: 18435020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản

Số/ Ngày đăng công báo

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật

1

09/12/2015

Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

04+05

29/01/2016

2

09/12/2015

Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

04+05

29/01/2016

3

09/12/2015

Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

04+05

29/01/2016

4

09/12/2015

Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

04+05

29/01/2016

5

09/12/2015

Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020.

06+07

29/01/2016

6

09/12/2015

Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06+07

29/01/2016

7

31/3/2016

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

8

11/8/2016

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

30+31

21/9/2016

9

11/8/2016

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

30+31

21/9/2016

10

11/8/2016

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số mục của Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

30+31

21/9/2016

11

11/8/2016

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

30+31

21/9/2016

12

11/8/2016

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ban hành kèm theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

30+31

21/9/2016

13

11/8/2016

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

30+31

21/9/2016

14

11/8/2016

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30+31

21/9/2016

15

11/8/2016

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

30+31

21/9/2016

Phần II. Các văn bản khác

1

09/12/2015

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

04+05

29/01/2016

2

09/12/2015

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

04+05

29/01/2016

3

09/12/2015

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016.

04+05

29/01/2016

4

09/12/2015

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016.

06+07

29/01/2016

5

09/12/2015

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ ba).

06+07

29/01/2016

6

09/12/2015

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06+07

29/01/2016

7

09/12/2015

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án.

06+07

29/01/2016

8

09/12/2015

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

06+07

29/01/2016

9

09/12/2015

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06+07

29/01/2016

10

09/12/2015

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.

08+09

29/01/2016

11

09/12/2015

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

08+09

29/01/2016

12

09/12/2015

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

08+09

29/01/2016

13

31/3/2016

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

17+18

05/5/2016

14

14/6/2016

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

15

14/6/2016

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

16

14/6/2016

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

17

14/6/2016

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

18

14/6/2016

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

19

14/6/2016

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

20

14/6/2016

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

21

14/6/2016

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

22

14/6/2016

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

23

14/6/2016

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

24

14/6/2016

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

25

14/6/2016

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

26

14/6/2016

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

24+25

25/7/2016

27

10/8/2016

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về điều chỉnh Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

30+31

21/9/2016

28

11/8/2016

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Nha Trang.

30+31

21/9/2016Số ký hiệu: ML-2016-HDNDT
Ngày ban hành: 23/12/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa