Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1729
Lượt truy cập: 20014110

Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 25/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống
tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

Thời gian qua, công tác giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện như Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 về việc đẩy mạnh công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử, Kế hoạch giải quyết tài liệu tích đống các giai đoạn 2009-2010, giai đoạn 2011-2015. Vì vậy tài liệu lưu trữ được bảo quản an toàn, giá trị tài liệu lưu trữ cơ bản được phát huy; góp phần đảm bảo thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa đạt được các mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể đề ra; tình trạng tài liệu vẫn tiếp tục tồn đọng, tái tồn đọng, tích đống chưa được phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị; các hoạt động nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu còn nhiều hạn chế; việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ, chấp hành kế hoạch, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa nghiêm, chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (Danh mục hồ sơ cơ quan; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ v.v...), việc lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức chưa thực hiện đúng quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời thực hiện đúng Luật Lưu trữ năm 2011, Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, trong đó quy định đến năm 2010, các ngành, các cấp phải giải quyết xong cơ bản tình trạng tài liệu hiện đang còn tồn đọng trong kho lưu trữ chưa được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ, giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2016 trở về trước và đảm bảo từ năm 2017 không phát sinh tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác lưu trữ, đặc biệt là công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, tài liệu. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ phải lập hồ sơ, lựa chọn, giao nộp tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đúng quy định. Chỉ đạo công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ nghiên cứu các quy định về sắp xếp, chỉnh lý tài liệu và tham mưu việc tự chỉnh lý tài liệu tại cơ quan, tổ chức;

b) Chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống hàng năm, xác định tài liệu quan trọng, có giá trị lưu trữ vĩnh viễn ưu tiên chỉnh lý trước và tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động của cơ quan thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tài liệu theo kế hoạch;

c) Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống. Đến hết năm 2018 cơ quan, tổ chức, địa phương nào vẫn còn tài liệu tồn đọng, tích đống chưa được sắp xếp sơ bộ, hết năm 2020 còn tài liệu đến hạn nộp lưu chưa được chỉnh lý hoàn chỉnh và nộp vào kho hoặc lưu trữ theo quy định xem như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương đó chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của công chức, viên chức, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sắp xếp, bàn giao hồ sơ, tài liệu của cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu;

đ) Các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên), hiện còn nhiều tài liệu quan trọng, có giá trị lưu trữ vĩnh viễn đã trễ hạn nộp vào Lưu trữ lịch sử, ngoài việc tổ chức chỉnh lý bằng nguồn kinh phí tự cân đối, cần dự trù kinh phí gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần để chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Rà soát, xác định lĩnh vực, tài liệu cần thiết phải lưu trữ tập trung, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo ngành, lĩnh vực; xác định rõ nguồn kinh phí chỉnh lý tài liệu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí nếu xét thấy do điều kiện khách quan và thông báo công khai, rộng rãi việc hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương biết. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức tự sắp xếp, chỉnh lý tài liệu; xác định giá trị và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước khi thu thập vào Lưu trữ lịch sử;

b) Xây dựng tiêu chí đánh giá về thực hiện công tác lập hồ sơ, chỉnh lý khoa học tài liệu tại các cơ quan, tổ chức, địa phương tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Hàng năm tổ chức đánh giá, kiểm tra thực tế một số cơ quan, tổ chức, địa phương, đề xuất hình thức xử lý đối với cơ quan, tổ chức có tài liệu tồn đọng, tích đống nhưng không có kế hoạch, không tổ chức thực hiện việc chỉnh lý và nộp lưu tài liệu theo quy định; biểu dương, khen thưởng những cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tốt công tác chỉnh lý và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán chỉnh lý các bước hoàn thiện hồ sơ nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong từng năm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị này chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống phù hợp với tình hình và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; đảm bảo thời gian nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

5. Các cơ quan, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang, cơ quan, tổ chức thuộc ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh căn cứ Chỉ thị này và các quy định của pháp luật liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ quan, đơn vị và thực hiện việc nộp lưu tài liệu theo quy định.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh


Số ký hiệu: 25/CT-UBND
Ngày ban hành: 09/12/2016
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm