Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1197
Lượt truy cập: 18259085

Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3826/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn
đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân,
hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng,
hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông
thuộc thị xã Ninh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tại Tờ trình số 24/TT ngày 31 tháng 10 năm 2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4790/TTr-STC ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Thông báo số 680/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng giá nước sạch của 03 hệ thống cấp nước sạch nông thôn Ninh Bình, Ninh Trung, Ninh Xuân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Số

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất

1.712.945 m3

2

Tỷ lệ nước hao hụt

 

 

- Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng

16

 

- Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông

16

 

- Hệ thống cấp nước Ninh Xuân

12

3

Sản lượng nước thương phẩm

1.453.956 m3

4

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

6.822 đồng/m3

5

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

341 đồng/m3

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa gồm thuế giá trị gia tăng

7.163 đồng/m3

7

Giá tiêu thụ bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

7.521 đồng/m3

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo hộ, với 4 mức và theo biểu giá quy định cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

Sinh hoạt 1: Từ 01 m3 đến mức 10 m3/hộ/tháng

6.500

Sinh hoạt 2: Trên 10 m3 đến 20 m3/hộ/tháng

8.200

Sinh hoạt 3: Trên 20 m3 đến 30 m3/hộ/tháng

9.500

Sinh hoạt 4: Trên 30 m3/hộ/tháng

10.500

Giá nước sạch sinh hoạt nông thôn nêu trên đã bao gồm thuế giá trị giá tăng, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế tài nguyên nước, chi phí đấu nối, lắp đặt đồng hồ nước và ống nhánh đến hộ sử dụng nước theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước (bao gồm cụm đồng hồ 15 ly, ống nhánh HDPE D25 đến hộ sử dụng nước) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Sơn Hải
Số ký hiệu: 3826/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/12/2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 52+53
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa