Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1192
Lượt truy cập: 18259076

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 30/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép
tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Thông báo số 434/TB-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện một số nội dung quản lý nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3468/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại Khoản 3 Điều 4 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau:

3. Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Các điều, khoản khác tại Quy định ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 30/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa