Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1184
Lượt truy cập: 18259067

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 28/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở công vụ
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3130/SXD-TTr ngày 27 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2016 và bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 05/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bố trí sử dụng nhà công vụ tại thành phố Nha Trang.

2. Quyết định số 95/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bố trí sử dụng nhà công vụ ngành giáo dục và y tế tại miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên
Số ký hiệu: 28/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Số Công Báo: 40+41
Năm Công Báo: 2016
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa