Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1742
Lượt truy cập: 18435039

Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 94/2006/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Nha Trang, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

          Căn cứ Luật Xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ “Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ”;

          Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước”;

          Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ “Về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung”;

          Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

          Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD này 15/4/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công”;

          Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD”;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay quy định “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa” gồm các nội dung:

          1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (Phụ lục 1);

          2. Hướng dẫn áp dụng (Phụ lục 2).

          Điều 2. “ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa” này áp dụng làm cơ sở để lập các bộ đơn giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, lập đơn giá xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

          Điều 3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

          Điều 4. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng và quản lý thực hiện.

          Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân ThânSố ký hiệu: 94/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2006
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 13 + 14
Năm Công Báo: 2006
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa