Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3912
Lượt truy cập: 15213629

Thông tin văn bản địa phương
21/03/2017

An toan TP.jpgNgày 09/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công tơng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xut, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn, bao gồm:


14/03/2017

PT.jpgĐể tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ''về Tổng điều tra kinh tế năm 2017'' và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ''về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017'' trên địa bàn; ngày 01/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


09/03/2017

gia chuyen nhuong.jpgNgày 01/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, là tỉnh trung tâm của Khu vực Nam Trung Bộ và tỉnh giàu đẹp của cả nước.


02/03/2017

Ngay sach VN.jpgNgày 24/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND Quy chế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam sẽ tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, cao điểm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4 hàng năm.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm