Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1823
Lượt truy cập: 23175839

Thông tin văn bản địa phương
20/02/2020

Tin ĐP 24-06-2019.jpgNgày 18/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định Bảng giá đất đối với các loại đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa định kỳ 05 năm một lần.


05/02/2020

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”.

Năm 2019, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa có những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong tỉnh, sự phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019.


22/01/2020

Tin ĐP 22-01-2020.jpgNgày 20/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

Theo Quyết định này, Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường được hợp nhất thành Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường;  Phòng Quản lý thương mại và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu hợp nhất thành Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu.


17/01/2020

Tin ĐP 17-01-2020.jpgNgày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 3 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; và Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm