Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1540
Lượt truy cập: 15405554

Thông tin văn bản địa phương
24/04/2017

TT 08 luu tru.jpgLuật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật tiếp cận thông tin và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; ngày 18/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:


17/04/2017

08TT2016.jpgNgày 04/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được quy định như sau:


10/04/2017

Tin ngay 22 03 2016.jpgNgày 21/3/2017 UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai.


04/04/2017

CCHC.jpgNgày 28/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương năm 2017.

Mục đích là giúp các cơ quan, đơn vị đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời có các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện công tác CCHC. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm