Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1283
Lượt truy cập: 23129993

Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

23/10/2018

Tin ĐP 23-10-2018.jpgUBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3061/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng áp dụng

Nhóm 1: Các sở, ban, ngành, bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (phạm vi không bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của các cơ quan này).

Nhóm 2: UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (phạm vi bao gồm các phòng ban, đơn vị thuộc, trực thuộc và UBND cấp xã).

Nhóm 3: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Mục đích, ý nghĩa

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Giúp UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điu hành.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Nội dung đánh giá

1- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

2- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

3- Ứng dụng công nghệ thông tin

4- Chính sách và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin

5- Trang/cổng thông tin điện tử

6- An toàn thông tin số

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018 và thay thế Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm