Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1173
Lượt truy cập: 18259046

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh

14/03/2017

PT.jpgĐể tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ''về Tổng điều tra kinh tế năm 2017'' và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ''về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017'' trên địa bàn; ngày 01/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đoàn thể; giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hợp tác xã tổ chức quán triệt mục đích yêu cầu nội dung của cuộc Tổng điều tra kinh tế đến các đơn vị, cơ sở, chi nhánh trực thuộc; chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc kê khai đăng ký vào phiếu điều tra theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra; từ đó hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, tự giác kê khai đăng ký vào phiếu điều tra.

Cục Thống kê - cơ quan thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hp với các thành viên BCĐ tnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức hưng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc tổng điều tra./.

Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ''về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017'' trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam như thông tin chung về cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình cơ sở; thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng máy tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn; thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài, mức độ sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế; phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa