Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1964
Lượt truy cập: 19794925

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH quốc gia

12/11/2018

Tin TW 12-11-18.jpgThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 44/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng thông tin, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có nhiệm vụ tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời tổ chức điều tra, thu thập thông tin trong nước và quốc tế phục vụ công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế - xã hội; tổng hợp, phân tích thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp và phân tích những biến động bất thường về kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế để đưa ra các dự báo, cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia còn có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội; đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có 5 đơn vị: 1- Ban Nguồn và Phát triển thông tin; 2- Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô; 3- Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường; 4- Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp; 5- Văn phòng Trung tâm.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Trung tâm tối đa không quá 2 người.

Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm