Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 89
Lượt truy cập: 18048299

Quyết định số 2081/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch thuộc 4 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (Huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (Thị xã Ninh Hòa)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2081/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giá tiêu thụ nước sạch thuộc 4 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (Huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (Thị xã Ninh Hòa)

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Khánh Hòa tại Tờ trình số 26/TTr-TTN ngày 31 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2748/TTr-STC ngày 10 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch nông thôn thuộc 04 hệ thống cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa) theo Tờ trình số 26/TTr-TTN ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

2. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc 04 hệ thống cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa) như sau:

Giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo hộ với 4 mức như sau:

Sinh hoạt 1: Mức từ 1 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng).

Sinh hoạt 2: Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng).

Sinh hoạt 3: Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng).

Sinh hoạt 4: Trên 30 m3 (hộ/tháng).

Biểu giá cụ thể:

Nước sạch sinh hoạt nông thôn

Đơn giá
(đồng/m3)

1. Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh)

- SH 1: Mức từ 1 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)

4.300

- SH 2: Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)

5.400

- SH 3: Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng)

6.500

- SH 4: Trên 30 m3 (hộ/tháng)

9.000

2. Hệ thống cấp nước Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa)

- SH 1: Mức từ 1 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)

3.600

- SH 2: Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)

4.500

- SH 3: Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng)

5.500

- SH 4: Trên 30 m3 (hộ/tháng)

9.000

3. Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa)

- SH 1: Mức từ 1 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)

3.800

- SH 2: Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)

4.800

- SH 3: Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng)

5.800

- SH 4: Trên 30 m3 (hộ/tháng)

9.000

4. Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa)

- SH 1: Mức từ 1 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)

4.300

- SH 2: Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)

5.400

- SH 3: Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng)

6.500

- SH 4: Trên 30 m3 (hộ/tháng)

9.000

Giá tiêu thụ nước sạch trên đây chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và chưa bao gồm chi phí đấu nối, lắp đặt đồng hồ nước và ống nhánh đến hộ sử dụng nước nông thôn.

Điều 2. Nộp ngân sách tỉnh số trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư từ ngân sách Nhà nước của bốn hệ thống cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa) như sau:

1. Hàng năm, từ nguồn thu tiền nước, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Khánh Hòa có trách nhiệm nộp ngân sách tỉnh số trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã được hạch toán vào phương án giá thành sản xuất nước sạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn thu này theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 13l/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Điều 3. Quản lý, sử dụng và quyết toán số tiền trích sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định đã hạch toán vào phương án giá thành sản xuất nước sạch của bốn hệ thống cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa) như sau:

Hàng năm, từ số thu tiền nước của 04 hệ thống cấp nước nêu trên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Khánh Hòa được trích số tiền sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định đã hạch toán vào phương án giá thành sản xuất nước sạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để chi sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn bốn công trình cấp nước nêu trên; số dư cuối năm được phép chuyển sang năm sau sử dụng tiếp; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chi và quyết toán chi theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng nước sạch sinh hoạt) phù hợp với phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc Hệ thống cấp nước Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ (huyện Diên Khánh) và Hệ thống cấp nước Ninh Xuân (huyện Ninh Hòa) và Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc Hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng và Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa).

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng
Số ký hiệu: 2081/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/08/2012
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 37
Năm Công Báo: 2012
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa