Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4662
Lượt truy cập: 15816749

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Tổ chức bộ máy - XDCQ
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
34/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa
33/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về việc tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Nha Trang.
22/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
13/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 31/03/2016 HĐND Tỉnh
Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
26/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016
19/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2015 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

18/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2014, 2015; sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014, 2014-2015
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa