Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1742
Lượt truy cập: 18435040

Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 28/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 71/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2010

 

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính Phủ

và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh

- Sau khi có Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ngày 11 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra kế hoạch số 34/UB chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Từ năm 1998 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã mở Hội nghị sơ kết 1 năm, sơ kết 2 năm và sơ kết 5 năm để đánh giá những kết quả đã đạt được; đề ra các kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; trọng tâm là thực hiện 4 Đề án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, kết hợp với thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Chương trình 130/CP), Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000, giai đoạn 2001 - 2005 và Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý từ năm 2006 đến năm 2010.

- Hàng năm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đều tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, củng cố, hợp nhất, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Khánh Hoà và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh qua các Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2006, Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2008, Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã có các Quyết định số 1505/QĐ-BCĐ 138/KH và 1506/QĐ-BCĐ 138/KH ngày 14 tháng 6 năm 2010 thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 138/KH, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/KH để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Đối với các Sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương

- Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng bộ triển khai Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện Chương trình 130/CP và các Chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý đến các xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư... Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức triển khai Nghị định 40/CP và Pháp lệnh về lực lượng Công an xã; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định 19/CP về quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 163/CP về việc đưa đối tượng vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định 19/CP) và Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đều đã thành lập, củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của địa phương mình để thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quản lý.

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh đã đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Một số ngành chủ chốt như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động thương binh - Xã hội, Sở Thông tin - Truyền thông, Hải quan, Ngân hàng, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ... đều triển khai đến tận cán bộ, nhân viên của ngành; đồng thời tham gia ký kết với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và đề ra nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các phong trào “xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá”, “phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”, “vận động hội viên, học sinh, sinh viên tham gia ký kết không phạm tội, không sử dụng ma tuý”...

- Lực lượng Công an đã thực hiện tốt chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/KH về thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình 130/CP và Chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý; đồng thời thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết 09/CP, Chỉ thị 37/CT-TTg, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm đến cán bộ chiến sĩ và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện theo chức năng riêng của từng lực lượng; triển khai thực hiện các Đề án 3 và Đề án 4 của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện tốt chức năng thường trực của Ban chỉ đạo 138 cùng cấp.

Tham mưu cho Tỉnh ủy đề ra các Nghị quyết chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; đặc biệt là Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 28 tháng 6 năm 2002 tập trung đấu tranh các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm cướp giật, tội phạm ma tuý và giải quyết tệ nạn ăn xin, lang thang cơ nhỡ. Đây là một Nghị quyết quan trọng, kịp thời; đã được các cấp uỷ Đảng tập trung chỉ đạo toàn diện, nâng cao một bước các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường được sự phối hợp giữa các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tuyên truyền

Các Sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: xây dựng các cụm panô, áp phích; tổ chức thi vẽ tranh, viết bài có nội dung liên quan công tác phòng chống tội phạm; mở các lớp tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự và nhận thức trong công tác phòng chống tội phạm; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ và nhân dân; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Một số công tác, hoạt động tuyên truyền điển hình như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hoà và đại diện các cơ quan báo chí khác có trụ sở tại địa phương đã tổ chức biên tập chuyên mục “Vì An ninh Tổ quốc” phát sóng định kỳ 02 lần/tháng; xây dựng chuyên mục “Thông tin bạn cần biết” thông báo về thủ tục hành chính, cảnh báo các thủ đoạn hoạt động của tội phạm và viết các tin, bài phản ánh hoạt động phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an, phản ánh gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc các điển hình tiên tiến... Ban Chỉ đạo 138/KH và Công an tỉnh đã in hàng trăm nghìn tờ rơi khuyến cáo cho quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm và biên tập, phát hành các Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm - mỗi quý 1 số; Đặc san “Khánh Hòa với phong trào bảo vệ ANTQ”; phát động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”... phát đến tận các xã, phường, thị trấn.

Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng các panô, áp phích có nội dung cổ động toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý đặt tại các nơi dễ thấy, khu vực đông dân cư, các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, các xã, phường, thị trấn… đã tổ chức trên 700 lớp tuyên truyền, Hội thảo về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với hơn 35.000 lượt cán bộ, nhân dân tham gia.

Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức cho toàn thể học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi vẽ tranh và viết bài với chủ đề về những điều tốt và chưa tốt trong công tác phòng chống tội phạm trong trường học; suy nghĩ, cảm tưởng về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới để từ đó có những biện pháp, giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Tỉnh đoàn xây dựng phim phóng sự về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức các buổi tuyên truyền; biên soạn hàng nghìn loại sách, tài liệu về pháp luật phát hành rộng rãi đến cơ quan và cán bộ, nhân dân trong tỉnh...

2. Thực hiện các Đề án của Chương trình

a) Thực hiện Đề án 1: Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Theo nội dung kế hoạch số 34/UB ngày 11 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là cơ quan chủ trì; lực lượng Công an và các ngành khác tham gia phối hợp thực hiện Đề án 1.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09/CP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của Hội đồng An ninh trật tự; phối hợp Công an tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm (1996-1999) thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật và triển khai kế hoạch liên ngành số 287/1999/KH-LT ngày 15 tháng 9 năm 1999 để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư”, đồng thời lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chỉ đạo các thành viên trong khối Mặt trận (như: Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tham gia ký kết với lực lượng Công an trong công tác phòng chống tội phạm, tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, hội thảo pháp luật về phòng chống tội phạm cho hàng nghìn lượt người tham gia.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện Đề án 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các thành viên Mặt trận xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và củng cố được 140 Hội đồng an ninh trật tự với trên 1.330 thành viên; gần 4.000 Tổ an ninh nhân dân; 1.174 Tổ hoà giải; 214 ban bảo vệ dân phố với trên 1.200 thành viên; 175 Tổ tự quản về an ninh trật tự. Ngoài ra, tổ chức xây dựng và tiếp tục duy trì 193 cụm liên kết về an ninh trật tự; gồm: 24 cụm liên kết giữa các xã, phường, thị trấn; 162 cụm liên kết giữa xã, phường, thị trấn với cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội; 6 cụm liên kết giữa các xã giáp ranh của các huyện trong tỉnh và 1 cụm liên kết giữa các huyện giáp ranh trong và ngoài tỉnh.

Chỉ đạo các thành viên trong khối Mặt trận tổ quốc phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các Nghị quyết liên tịch có nội dung vận động quần chúng thực hiện Nghị quyết số 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy và Nghị quyết số 08/NQ-TU của Tỉnh ủy về “3 giảm” như: Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên”; với Hội Liên hiệp Phụ nữ về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam với phong trào “Vận động hội viên tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”…

Từ năm 1998 đến nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an và các ban ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức quản lý, giáo dục trên 22.000 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự; đưa ra kiểm điểm trước nhân dân trên 6.000 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa trên 4.000 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 163/CP (trong đó có hàng trăm đối tượng nghiện ma tuý), đã có trên 3.000 đối tượng được công nhận tiến bộ, tỷ lệ người lầm lỗi được công nhận tiến bộ năm sau cao hơn năm trước (năm 1999 tỷ lệ người lầm lỗi tiến bộ chỉ đạt 58%, đến nay đạt trên 75%); vận động trên 500 đối tượng ra đầu thú, tự thú. Duy trì hoạt động của gần 1.000 thùng thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư, qua đó, hàng năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 2.000 nguồn tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ nhiều vụ án, truy bắt 8.622 đối tượng (trong đó có 1.820 đối tượng truy nã), triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm tệ nạn xã hội; nhiều gương điển hình về công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng dân cư, vận động đối tượng ra đầu thú đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an ghi nhận, khen thưởng... 

b) Thực hiện Đề án 2: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án 2, Sở Tư pháp đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 2 và phối hợp với lực lượng Công an xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn cho cán bộ các cấp của ngành tư pháp về thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp quy trên lĩnh vực an ninh trật tự để tham mưu, kiến nghị xây dựng, sửa đổi và bổ sung một số văn bản liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và đưa giáo dục pháp luật vào chương trình giáo dục công dân trong các nhà trường; tổ chức tuyên truyền trên Bản tin Tư pháp, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các địa phương (trong chuyên mục Pháp luật và đời sống; giao lưu trực tuyến trên sóng FM…). Tuyên truyền lồng ghép qua các Hội nghị tập huấn, qua sinh hoạt định kỳ các Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và Câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, Bộ luật Hình sự, Luật phòng chống ma túy; các cuộc thi hiểu biết về tội phạm, ma túy và tác hại của ma túy... thu hút hàng trăm đơn vị, hàng ngàn lượt cá nhân tham gia.

Biên soạn hàng nghìn loại sách, tài liệu về pháp luật phát hành rộng rãi đến cơ quan và cán bộ, nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, học tập. Chỉ đạo tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh xây dựng, duy trì hơn 1.200 “Tủ sách pháp luật”; thu hút được nhiều độc giả tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, từ đó đã từng bước nâng cao được nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

c) Thực hiện Đề án 3: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, lực lượng Công an đã thực hiện các mặt công tác sau:

- Đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; lên danh sách đối tượng các băng nhóm lưu manh, côn đồ, gây rối, có biểu hiện hoạt động bạo lực, bảo kê kinh doanh nhà hàng, vũ trường, đòi nợ thuê... trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý và tổ chức thực hiện các biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp; đồng thời xem xét, tiến hành thanh loại số băng nhóm và các đối tượng không đủ căn cứ, tài liệu chứng minh hoạt động phạm tội có tổ chức; đề ra biện pháp đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh.

- Qua tổng rà soát từ năm 2001 đến quý I năm 2010, lực lượng Công an đã đấu tranh triệt phá, làm tan rã 414 băng nhóm - 1.669 đối tượng; xử lý bằng nhiều hình thức, trong đó: bắt xử lý về hình sự: 1.522 đối tượng, xử lý hành chính: 86 lượt đối tượng, lập hồ sơ đưa vào diện sưu tra để quản lý: 61 đối tượng. Bắt và đề nghị truy tố trên 30 vụ - 70 đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc…; xử phạt vi phạm hành chính trên 90 vụ - 385 đối tượng; lập hồ sơ đề nghị đưa hàng trăm gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Đã xác lập và đấu tranh hàng trăm chuyên án; bắt giữ và đưa ra truy tố, xét xử hàng ngàn đối tượng. Điển hình là chuyên án CA110C (sau mở rộng thành chuyên án CA99 do Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo) - bắt băng nhóm tội phạm giết cướp nguy hiểm gồm 22 tên do Nguyễn Hoàng Khánh và Nguyễn Đức Tuấn (tức Tuấn Nê) cầm đầu; bọn chúng đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng ở các tỉnh, thành phố, trong đó có vụ dùng súng uy hiếp cướp vàng và bắn chết 1 người, bị thương 1 người tại 47 Bạch Đằng, Nha Trang. Đặc biệt, từ sau khi triệt phá chuyên án 906HL do nhóm tội phạm Hà “Lê”, Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú” cầm đầu, đưa 75 đối tượng trong chuyên án ra xét xử (với trên 160 lượt bị can), Toà án nhân dân đã xét xử nghiêm minh đúng với các tội danh mà bọn chúng gây ra đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn, kiềm chế sự hình thành, phát triển của các băng ổ, nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất bạo lực trên địa bàn Khánh Hoà.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức phức tạp. Nhìn chung các băng nhóm hình sự hầu hết đều có tính chất đơn giản, mức độ cấu kết không bền vững, mang tính tự phát nhưng có lúc hoạt động rất manh động, chủ yếu gây ra các loại tội như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp giật… Các loại tội danh khác chỉ do một số đối tượng trong các băng, nhóm hoạt động riêng lẻ chứ không có sự bàn bạc, thống nhất trong băng, nhóm. Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương thu thập tài liệu để đấu tranh, triệt phá các băng nhóm còn lại; đồng thời có biện pháp quản lý các đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm sau khi mãn hạn tù trở về địa phương.

- Về tội phạm có yếu tố nước ngoài: qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ trộm cắp tài sản do người nước ngoài gây ra. Lực lượng Công an đã thu thập tài liệu để đấu tranh triệt phá; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và phát hiện loại tội phạm này. Hiện tại, chưa phát hiện băng nhóm tội phạm là người nước ngoài đang có biểu hiện hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

d) Thực hiện Đề án 4 và Chương trình 130/CP: Phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Định kỳ hàng năm, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và các văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo hành, ngược đãi trẻ em; đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong lực lượng Công an. Bên cạnh đó, ngày 16 tháng 7 năm 2009, Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch số 53/PV11-PC14 về mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên toàn tỉnh. Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 130/CP về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (nay là Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em) và các ban ngành liên quan xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2001 và giai đoạn 2001 - 2005, giai đoạn 2005 - 2010; tổ chức nghiên cứu các chuyên đề, đề tài khoa học về quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình quản lý và hướng dẫn Công an, Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em các địa phương thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh để từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp; đồng thời tổ chức tập huấn cho trên 230 lượt cán bộ cơ sở và trên 4.100 lượt cán bộ, nhân dân về nội dung tiếp cận và giáo dục trẻ em làm trái pháp luật, trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em... Tổ chức tuyên truyền tại 41 trường học cho trên 25.000 học sinh về ý thức phòng ngừa người lớn xâm hại trẻ em, trẻ em làm trái pháp luật và ngăn ngừa, phòng chống ma tuý xâm hại học đường; tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng ma tuý.

- Về xâm hại trẻ em: Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 301 vụ - 371 đối tượng xâm hại trẻ em; khởi tố điều tra: 213 vụ - 233 đối tượng; xử lý hành chính: 88 vụ - 138 đối tượng. Về trẻ em có hành vi trái pháp luật: đã điều tra, làm rõ 2876 vụ - 4009 trường hợp người chưa thành niên làm trái pháp luật; khởi tố xử lý hình sự: 463 vụ - 657 lượt người chưa thành niên làm trái pháp luật; xử lý hành chính: 2242 vụ - 3201 lượt người chưa thành niên có hành vi trái pháp luật. Qua phân tích cho thấy tình hình người chưa thành niên làm trái pháp luật diễn biến có chiều hướng ngày càng tăng và phức tạp; mức độ hành vi ngày càng nghiêm trọng.

- Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình 130/CP, lực lượng Công an đã phát hiện 04 vụ buôn bán 06 phụ nữ, trẻ em. Điển hình: Ngày 07 tháng 5 năm 2007, ông Nguyễn Văn Dũng (trú tại phường Phương Sài, Nha Trang) làm đơn tố cáo về việc con gái của ông bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc nhưng sau đó đã trốn được về Việt Nam. Qua điều tra, Công an Khánh Hoà đã khởi tố 04 đối tượng (ở Bắc Giang, Hải Phòng, Khánh Hoà) đã lừa con gái ông Dũng để bán sang Hàng Châu, Trung Quốc. Hiện nay, các đối tượng đã bị TAND xét xử về tội buôn bán phụ nữ và đang chấp hành án.

3. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến

- Bên cạnh việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”, các địa phương, các ngành, đoàn thể xã hội các cấp trong toàn tỉnh đã đồng thời triển khai xây dựng những mô hình; phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên khắp các địa bàn nông thôn, thành thị, vùng dân tộc, miền núi và vùng giáo.

Cụ thể gồm các loại mô hình sau: Mô hình thực hiện “3 không”: không mua bán, không sử dụng, không để phát sinh tội phạm ma túy; mô hình tuần tra khép kín địa bàn; mô hình “phối hợp giữa lực lượng Công an - Đoàn thanh niên - Nhà trường phòng chống ma túy”; mô hình “cảm hoá giáo dục 1+2”; mô hình vận đồng quần chúng giao nộp vũ khí; mô hình quản lý tạm trú, tạm vắng đối với sinh viên; mô hình khu vực, đường phố tự quản; mô hình “tiếng kẻng an ninh, chiếc gậy dân phòng”; mô hình “báo động dân phòng”; mô hình “xây dựng đường dây điện thoại nóng”; mô hình tự quản các cơ sở dịch vụ du lịch; mô hình “nông dân làm kinh tế giỏi với phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”…

Đặc biệt, trong các vùng có nhiều thành phần tôn giáo, địa bàn nông thôn, đã xây dựng một số mô hình cụ thể phù hợp với đặc điểm dân cư, tôn giáo tại địa phương như: mô hình đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương; mô hình xây dựng làng văn hoá, xây dựng cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự; mô hình giáo dục, cảm hoá đối tượng vi phạm pháp luật trong họ đạo; mô hình giáo dục người phạm tội tái hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện giúp đỡ họ có việc làm ổn định trong các gia đình phật tử…

- Xây dựng và củng cố các câu lạc bộ phòng chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân như: câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm; câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy; câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm; câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội; câu lạc bộ “ông - bà - cháu”... Thành lập và củng cố các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự như: đội thanh niên xung kích an ninh cơ sở; đội thanh niên hoạt động xã hội tình nguyện; đội quy tắc; đội xe thồ tự quản; tổ thanh niên xung kích về an ninh trật tự; tổ thanh niên tự quản; tổ tuần tra khu vực bờ biển; tổ tự quản khu vực bến cá, khu vực nuôi tôm hùm lồng; đội Cờ đỏ thuộc các trường học…

- Ngoài việc xây dựng, củng cố và phát triển các mô hình tiên tiến, đã xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong toàn tỉnh như: Ở Hội Cựu chiến binh có: liệt sĩ, hội viên Phạm Văn Tám ở xã Ninh Thượng - Ninh Hoà đã anh dũng hy sinh trong khi bắt giữ tội phạm; hội viên Mai Thành Khắc ở phường Vĩnh Phước, hội viên Trương Thị Ngọc Lân ở phường Xương Huân, thành phố Nha Trang mặc dù tuổi đã cao (trên 80 tuổi) nhưng rất tích cực trong công tác tuyên truyền vận động cai nghiện cho nhiều người…Ở Hội nông dân có ông Nguyễn Hồng Phương, ông Nguyễn Xuân vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình vừa thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm... Các anh Nguyễn Chí Tới, anh Lâm Khắc Châu, anh Nguyễn Cao Kỳ… quyết tâm sửa chữa sai phạm, ổn định cuộc sống và trở thành tấm gương sáng trong công tác giữ gìn an trật tự tại địa phương. Hàng loạt cá nhân khác dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, cung cấp tin cho cơ quan Công an, tố giác hành vi vi phạm của các đối tượng xấu như: anh Hải, Quý, Giang, Lễ, Hoàng, Phong, Hưng… tại Nha Trang; anh Nguyễn Chương tại Cam Ranh; anh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Khánh tại Vạn Ninh; anh Nguyễn Như Quân, giáo viên trường THPT Hà Huy Tập; anh Nguyễn Ngọc Tấn tại Diên Khánh… đã được các cấp và lực lượng Công an ghi nhận, khen thưởng.

4. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm

Hàng năm, lực lượng Công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong các ngày Lễ hội, Tết Nguyên đán; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh… Do đó, hoạt động của tội phạm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế và có chiều hướng giảm, không có sự đột biến. Cụ thể:

a) Đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự

Từ năm 1998 đến nay, phát hiện xảy ra 8.830 vụ phạm pháp hình sự (trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 864 vụ); gây thiệt hại về tài sản trên 60,5 tỷ đồng; làm chết và bị thương hàng trăm người. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 5.894 vụ (đạt 66,75%); trong đó điều tra, làm rõ 793 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 91,78%); thu hồi tiền và tài sản trị giá trên 26,8 tỷ đồng.

Đã khởi tố 3.575 vụ - 6.309 bị can; phục hồi điều tra 145 vụ - 221 bị can. Kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 2.906 vụ - 4.874 bị can. Đã bắt 8.622 đối tượng (trong đó có 1.820 đối tượng truy nã); phối hợp các đoàn thể và chính quyền địa phương vận động trên 500 lượt đối tượng ra đầu thú, tự thú. Các địa phương đã gọi hỏi răn đe, giáo dục trên 22.000 lượt đối tượng; đưa trên 6.000 lượt đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân; phạt vi phạm hành chính khoảng 20.000 trường hợp gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, đánh nhau, uống rượu say… Lập hồ sơ đưa vào Cơ sở giáo dục - Trường giáo dưỡng 1.689 đối tượng; quản lý theo Nghị định 163/CP trên 3.000 đối tượng.

b) Đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường

- Đấu tranh chống tội phạm kinh tế:

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà, các loại tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh cũng có tình hình hoạt động tương đối phức tạp, tập trung chủ yếu vẫn là tiêu cực của một số cá nhân, cơ quan nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý kinh tế, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản...; tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế, kinh doanh trái phép, sản xuất hàng giả, khai thác lâm sản trái phép... vẫn còn xảy ra.

Từ năm 1998 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra 331 vụ án xâm phạm sở hữu về quản lý kinh tế (trong đó có 67 vụ án tham nhũng), gây thiệt hại trên 300 tỷ đồng. Kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 3.394 vụ buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả… với giá trị tài sản trên 35 tỷ đồng. Đã truy tố 67 vụ án tham nhũng, 148 vụ án kinh tế (lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…); xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm khác.

- Về tội phạm môi trường: Lực lượng Công an đã phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 300 vụ việc liên quan công tác bảo vệ môi trường tại các khu Công nghiệp, các nhà máy sản xuất qui mô lớn và một số cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm hoặc phá huỷ môi trường. Đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 1 vụ (do vi phạm các quy định quản lý về bảo vệ rừng); đề nghị và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng chục trường hợp với số tiền trên 100 triệu đồng; yêu cầu trên 200 cơ sở vi phạm ký cam kết có biện pháp xử lý nước thải, chất thải và bảo vệ môi trường. Đã tịch thu và thả về môi trường biển 849 con rùa biển, 200 kg san hô…

c) Đấu tranh chống tội phạm ma tuý

- Tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy ở Khánh Hòa từ năm 1998 đến nay diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý đã phát hiện, bắt giữ và truy tố 582 vụ với 857 đối tượng phạm tội về ma tuý. Thu giữ: 537,26g + 1.588 tép heroin; 21,7kg + 4 bánh + 74 liều thuốc phiện; 128,389kg cần sa các loại; 150 viên + 24,96g ma tuý tổng hợp; tiền và tài sản khác trị giá hàng trăm triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 1.146 đối tượng; lập hồ sơ đưa vào Cơ sở chữa bệnh bắt buộc trên 500 đối tượng. Triệt phá trên 80 ổ nhóm và 135 điểm, tụ điểm về ma tuý. Tính đến hiện tại, toàn tỉnh có 63/140 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma tuý;  có 596 người nghiệm ma tuý có hồ sơ quản lý, trong đó Nha Trang chiếm 61,4% (366/596). Đáng chú ý, thanh thiếu niên vẫn chiếm tỷ lệ nghiệm ma tuý cao (trên 90%).

- Trước công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý được triển khai đồng bộ, toàn diện với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn Khánh Hoà từng bước đã được kiềm chế; chủ yếu là mua bán nhỏ lẻ trái phép các chất ma tuý; về cơ bản đã khống chế tình trạng trồng cây cần sa ở huyện Vạn Ninh; đã phát hiện một số đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bọn tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt, qua đấu tranh đã phát hiện có sự móc nối giữa các đối tượng ma tuý trong và ngoài tỉnh. Mặt khác, khi các lực lượng càng đẩy mạnh công tác đấu tranh, càng phát hiện thêm nhiều người nghiện ma túy, chứng tỏ số người nghiện ở bên ngoài xã hội chưa có hồ sơ quản lý còn nhiều; tỷ lệ người tái nghiện khá cao; một số địa bàn trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nếu không kiên trì đấu tranh sẽ phát sinh những điểm nóng mới về ma túy.

III.  MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm từ năm 1998 đến nay đã khẳng định đây là một Nghị quyết có tính chiến lược và tính xã hội hóa cao; một Nghị quyết cần thiết và ra đời đúng lúc đã tạo được bước chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền các cấp, trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội đang diễn biến hết sức phức tạp trong tình hình hiện nay; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết 08/BCT của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng. Vì vậy, cần duy trì, quan tâm chỉ đạo, đầu tư và phát triển hơn nữa Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong thời gian đến.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm một cách nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo được cơ chế phối hợp thực hiện đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm; làm cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng hiểu rõ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, từ đó tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đã từng bước tạo được sự chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, tạo khí thế và nguồn lực to lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị và địa bàn cơ sở. Động viên được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa xã hội, giảm thiểu được những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội. Đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tích cực và sẵn sàng tham gia truy bắt tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời cũng xuất hiện nhiều tấm gương điểm hình về những người lầm lỗi quyết tâm cải tạo hoàn lương và tham gia các hoạt động có ích cho xã hội. Từng bước kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm được một số loại tội phạm nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra khám phá án ngày càng được nâng cao, đồng thời đã làm rõ được nhiều vụ án tồn đọng kéo dài, nhiều vụ gây dư luận, bức xúc trong xã hội.

- Cơ quan thường trực 138 từ tỉnh đến xã, phường đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Một số vấn đề tồn tại, yếu kém cần khắc phục

- Việc tổ chức triển khai Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tuy đã được quan tâm chỉ đạo nhưng ở một số địa phương, ban ngành, đoàn thể còn chậm so với tiến độ đề ra; một số đơn vị sản xuất kinh doanh chưa gắn kết được nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền, vận động vẫn còn nhiều hạn chế; việc lồng ghép thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác nhiều nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao nên chưa tạo được một phong trào sâu rộng, đều khắp, thường xuyên và liên tục.

- Tư tưởng coi nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là việc của Công an, khoán trắng cho lực lượng Công an vẫn còn rải rác ở một số đơn vị, địa phương và cá nhân. Phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm còn chưa đồng đều. Nhiều mô hình, điển hình chưa được kịp thời nhân rộng. Công tác cảm hóa, quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết kịp thời và triệt để.

- Các loại tội phạm hình sự nguy hiểm (như giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, hiếp dâm, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên) còn xảy ra ở nhiều nơi. Đã xuất hiện tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tội phạm có yếu tố người nước ngoài... gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm. Một số chủ trương, biện pháp phòng chống tham nhũng chưa được thực hiện kiên quyết, triệt để. Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp.

- Ban Chỉ đạo 138 các cấp tuy có đề ra chương trình, kế hoạch nhưng chưa thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở các cấp, các ngành. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 138 các cấp vừa thiếu, vừa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, lại không có chế độ chính sách thoả đáng nên chủ yếu làm theo yêu cầu công việc, chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Kinh phí phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm còn ít; mặt khác, Thông tư liên ngành số 61/TT-LN giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính chưa quy định rõ các mục và thẩm quyền chi kinh phí phòng chống tội phạm nên dẫn tới tình trạng thiếu thống nhất giữa các ngành, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

3. Một số bài học kinh nghiệm

Một là: Công tác phòng, chống tội phạm chỉ đạt hiệu quả cao khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, vai trò nòng cốt thực hiện của lực lượng Công an và sự ủng hộ, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân.

Hai là: Đa dạng, cụ thể hoá công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Phát huy tinh thần làm chủ và vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm, trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi; coi trọng vai trò của gia đình, nhà trường, các đoàn thể quần chúng, đồng thời phải biết phát huy tính tích cực của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phải biết gắn kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ba là: Lực lượng Công an phải xây dựng được các phương án, kế hoạch phòng chống tội phạm có hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; thường trực, tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; đồng thời là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Bốn là: Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn. Phòng ngừa phải đi đôi với đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội theo phương châm: phòng ngừa là cơ bản, xử lý nghiêm minh tội phạm là quan trọng và phải tuân thủ đúng nguyên tắc không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Năm là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo 138 các cấp. Phải chỉ đạo sâu sát, kịp thời và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành Trung ương hoặc Ban Bí thư có Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tội phạm để đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở và của từng công dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ kịp thời có Nghị quyết mới phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015;  ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện.

2. Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an cần thường xuyên sơ kết, tổng kết việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến hoặc đúc kết các mô hình hay, cách làm tốt của các địa phương trên toàn quốc làm tài liệu cho các địa phương khác tham khảo, học tập.

3. Đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng kịp thời hoàn thành sửa đổi Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm để thống nhất sử dụng trong toàn quốc.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 là bộ phận trực tiếp tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong công tác triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 09/CP, vì vậy cần phải có những cán bộ theo dõi chuyên trách về vấn đề này mới đủ sức hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tế hiện nay đội ngũ này vừa thiếu, vừa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, lại không có chế độ chính sách nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Vì vậy, đề nghị có chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo 138.

5. Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm là một Chương trình mục tiêu lớn mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo; mặt khác việc mua sắm các công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm hầu hết là các phương tiện đặc chủng, hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Vì vậy, việc cấp kinh phí hàng năm cho Chương trình như hiện nay là còn hạn chế. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối cấp thêm kinh phí hàng năm cho Chương trình 138 của Tỉnh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Ban Bí thư và Nghị quyết mới của Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn liền với việc thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý, các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng đời sống văn hoá tại các cơ quan, doanh nghiệp”… trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng đa dạng, cụ thể hoá và sâu rộng đến từng cán bộ, nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại địa bàn cơ sở, không thể thành điểm nóng phức tạp. Xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình hành động giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng ở xã, phường, thị trấn. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Tăng cường lực lượng, phương tiện, kinh phí cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân “trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, có trách nhiệm cao”, thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và nòng cốt trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Củng cố, kiện toàn các lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các mô hình nhân dân tự quản, tự phòng…để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 4 Đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình 130/CP của Chính phủ về “Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”, đồng thời nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mới nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân; chất lượng nắm tình hình, dự báo tình hình tội phạm để có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

7. Sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; kịp thời đưa ra truy tố, xét xử các loại tội phạm nghiêm trọng. Tiếp tục mở các đợt cao điểm phát động quần chúng giáo dục, đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công tác tuần tra kiểm soát; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm; truy bắt đối tượng truy nã để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các loại tội phạm./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Công PhànSố ký hiệu: 71/BC-UBND
Ngày ban hành: 28/06/2010
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 26
Năm Công Báo: 2010
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa