Trang  tin  điện  tử  Công  báo  Khánh  Hòa
Hỗ trợ trực tuyến
Tổ chức bộ máy

TRUNG TÂM CÔNG BÁO TỈNH KHÁNH HÒA

 

Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 22/05/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định của pháp luật.

I. CHỨC NĂNG

1. Công bố các văn bản pháp luật trên Công báo in và Công báo điện tử;

2. Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo;

3. Quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

4. Phát hành Công báo đến các đối tượng khác theo nhu cầu.

II. NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến đăng Công báo;

2. Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật;

3. Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi Công bố trên Công báo;

4. Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định pháp luật;

5. Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo;

6. Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo;

7. Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo tỉnh Khánh Hòa lên Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử tỉnh trên Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa;

8. Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật;

9. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo;

10. Tổ chức phát hành Công báo miễn phí và phát hành công báo cho các đối tượng khác có nhu cầu;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, Trung tâm Công báo có Giám đốc Trung tâm với 02 phòng chuyên môn.

1. Phòng Hành chính – Công báo điện tử

a) Hành chính - Tài vụ

- Lưu trữ văn bản tài liệu của Trung tâm và Công báo đầy đủ, có hệ thống, đúng quy trình nghiệp vụ;

- Dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản công báo hàng năm;

- Lập kế hoạch xuất bản, phát hành công báo hàng năm;

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính và lập dự trù kinh phí cho hoạt động thường xuyên và đột xuất của Trung tâm;

- Quản lý có hiệu quả toàn bộ tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm theo quy định của nhà nước;

- Tổ chức việc tiếp khách chu đáo, lịch sự, tiết kiệm;

- Phối hợp với tổ chức công đoàn Trung tâm  đề xuất và thực hiện tốt các biện pháp thi đua, khen thưởng; động viên, khuyến khích các cá nhân, bộ phận thuộc Trung tâm phát huy sáng kiến, cải tiến công việc, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động;

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và kế hoạch công tác của Trung tâm. Nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan để đề xuất với lãnh đạo Trung tâm các biện pháp giải quyết khả thi. Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc.

- Kiểm tra, theo dõi tiến độ, chất lượng in ấn và phát hành công báo;

- Lập báo cáo hoạt động xuất bản, phát hành công báo theo định kỳ;

- Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến việc in ấn và phát hành công báo;

- Thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động xuất bản, phát hành công báo.

- Phối hợp với phòng Tổng hợp nghiệp vụ, báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Công báo định kỳ 6 tháng, năm.

b) Công báo điện tử

- Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của từng số công báo lên Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa;

- Quản trị website, quản lý nội dung, biên tập nội dung, sao lưu và bảo đảm an toàn dữ liệu cho Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa;

- Khắc phục các sự cố hệ thống mạng để Website hoạt động liên tục, thông suốt;

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống mạng tại Trung tâm;

- Lập báo cáo tình hình hoạt động các thiết bị phần cứng, phần mềm của website theo định kỳ.

Điện thoại: 058. 3562412 (Công báo điện tử)

058. 3560553 (Hành chính – Tài vụ)

2. Phòng Tổng hợp, nghiệp vụ

a) Kiểm tra, rà soát văn bản

- Tiếp nhận, phân loại, rà soát các văn bản pháp luật do các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi đăng Công báo.

- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản pháp luật gửi đăng Công báo. Khi phát hiện văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, kiến nghị các cơ quan ban hành chỉnh sửa hoặc đề xuất các phương án xử lý để trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Sắp xếp các văn bản đủ điều kiện để lên trang, biên tập thành từng số Công báo;

- Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về chuyên môn, nghiệp vụ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan Công báo Trung ương theo quy định.

b) Biên tập Công báo

- Thu thập bản ghi điện tử, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập của từng số Công báo;

- Đọc và soát lỗi của bản in thử so với bản chính; duyệt bản in thử cuối cùng trư­ớc khi chuyển in chính thức.

Điện thoại: 058. 3560552  

VI. TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Địa chỉ: 01 Trần Phú – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Fax: 058. 3560553

Email: ttcb@khanhhoa.gov.vn

Website: http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn

 

 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản quy phạm pháp luật
Hình ảnh Khánh Hòa
Liên kết web