Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 707
Lượt truy cập: 27932844

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 02/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

Xét Tờ trình số 2268/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi và mức chi cho xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm:

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa để áp dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ có liên quan theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Các mức chi cụ thể

a) Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

- Mức chi là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

- Mức chi là 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

b) Chi lập dự án tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi là 1.500.000 đồng/01 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn, Ban biên soạn hoặc Tổ biên soạn xây dựng tiêu chuẩn, các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Mức chi là 500.000 đồng/01 thành viên/01 dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

d) Chi tổ chức các cuộc họp Ban kỹ thuật tiêu chuẩn, Ban biên soạn hoặc Tổ biên soạn xây dựng tiêu chuẩn:

- Trưởng ban: 150.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên Ban kỹ thuật: 100.000 đồng/người/buổi.

đ) Chi tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tham gia góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi như sau:

- Chủ trì cuộc họp: 600.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi.

e) Chi nhận xét đánh giá phản biện hoặc thẩm tra, thẩm định của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định đối với dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi như sau: 500.000 đồng/01 báo cáo phản biện hoặc báo cáo thẩm tra, báo cáo thẩm định.

g) Chi họp Hội đồng thẩm tra, thẩm định dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi được quy định như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên Hội đồng: 500.000 đồng/người/buổi.

4. Các mức chi không quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản dẫn chiếu áp dụng các quy định đó.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành.

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

- Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Mạnh Dũng

Số ký hiệu: 02/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 14/04/2021
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 20
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm