Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 654
Lượt truy cập: 26584623

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hủy bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 501/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền tại 18 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Thông báo số 410/TB-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019: Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Văn bản số 13228/UBND-XDNĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh loại đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna;

Theo Văn bản số 73/CV-DLNM ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhật Minh về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 314/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 20 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền tại 18 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang.

Lý do hủy bỏ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 13228/UBND-XDNĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020, hủy bỏ chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở không hình thành đơn vị ở tại các Văn bản số 1794/UBND-XDNĐ ngày 22 tháng 3 năm 2016 và 6707/UBND-XDNĐ ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá theo quy định (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo quy định (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh sau khi nhận được Thông báo đơn giá thuê đất;

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thu hồi, xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT-12740 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24 tháng 02 năm 2017 cho Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên) không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Chứng thư thẩm định giá.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

- Xử lý tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công thương, Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ; Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 501/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/03/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 13
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm