Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1820
Lượt truy cập: 26320617

Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3448/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo và điều hành chung mọi mặt hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoại trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch chỉ đạo công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi vắng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, khi thấy cần thiết.

2. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về những quyết định của mình; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách liên quan đến quốc phòng, an ninh, sự cố thiên tai, tôn giáo phải kịp thời báo cáo Chủ tịch.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

- Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xử lý công việc. Nếu có vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực Chủ tịch trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định trong Quy chế làm việc hoặc trường hợp nội dung công việc chưa phân định rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thì các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thì báo cáo Chủ tịch để đưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định.

3. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công giải quyết công việc theo từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho các Phó Chủ tịch theo đúng lĩnh vực được phân công, tránh chồng chéo, đảm bảo các công việc đều có một Phó Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo; trường hợp phát sinh các công việc liên quan chưa có trong Quy chế làm việc hoặc chưa cụ thể thì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các Phó Chủ tịch và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét quyết định.

- Trường hợp công việc liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác phụ trách thì Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chính của công việc phải chủ động chủ trì phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến kết luận về chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chấp thuận chủ trương cho đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

b) Sau khi có kết luận về chủ trương đầu tư tại điểm a nêu trên: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở các lĩnh vực được phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể đối với các dự án, công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

5. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Điều 2. Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Chủ tài khoản, chịu trách nhiệm điều hành tài chính ngân sách; quyết định giao kế hoạch, phân bổ, điều chỉnh kinh phí từ ngân sách và vốn vay; các chủ trương liên quan đến sử dụng vốn ngân sách, vốn vay, vốn tài trợ và các nguồn vốn khác.

- Kinh tế tổng hợp gồm: Chiến lược, quy hoạch; kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển; các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; địa giới hành chính; tôn giáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; tư pháp; giải quyết đơn thư tố cáo; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian.

- Theo dõi, chỉ đạo Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa; phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025.

- Các công việc khác do các Phó Chủ tịch phụ trách nhưng Chủ tịch xét thấy cần thiết phải trực tiếp xử lý.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Cục Thống kê, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan khác theo khối phụ trách. Theo dõi toàn diện thành phố Nha Trang.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Giúp Chủ tịch đôn đốc thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết, thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng và các loại bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội).

- Công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; duyệt và ký các báo cáo định kỳ về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Công nghiệp; thương mại; du lịch; khoa học và công nghệ; quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thi hành án dân sự; đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, xếp hạng doanh nghiệp nhà nước; hợp tác xã; ngoại vụ; viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

-  Sau khi có kết luận về chủ trương đầu tư đã nêu tại điểm a, mục 4 Điều 1 Quyết định này. Trên cơ sở các lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể đối với các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết toán và các vấn đề khác liên quan đến dự án, công trình).

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Ngoại vụ; Sở Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận); Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác theo khối phụ trách. Theo dõi toàn diện thành phố Cam Ranh.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giao thông vận tải; xây dựng; nhà và đất; tài nguyên và môi trường.

- Chương  trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy.

- Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Sau khi có kết luận về chủ trương đầu tư đã nêu tại điểm a, khoản 4 Điều 1 Quyết định này. Trên cơ sở các lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể đối với các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết toán và các vấn đề khác liên quan đến dự án, công trình).

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách. Theo dõi toàn diện thị xã Ninh Hòa.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Y tế, giáo dục và đào tạo; văn hóa và thể thao; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; thông tin và truyền thông; báo chí; phát thanh - truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; giáo dục quốc phòng, quy chế dân chủ ở cơ sở; quản lý nhà nước đối với các hội.

- Công tác dân tộc, miền núi.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Sau khi có kết luận về chủ trương đầu tư đã nêu tại điểm a, khoản 4 Điều 1 Quyết định này. Trên cơ sở các lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể đối với các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết toán và các vấn đề khác liên quan đến dự án, công trình).

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; quan hệ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Khánh Hòa; các hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách. Theo dõi toàn diện huyện Cam Lâm.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ủy viên là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; theo dõi toàn diện huyện Trường Sa.

2. Ủy viên là Giám đốc Công an tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh; theo dõi toàn diện huyện Khánh Vĩnh.

3. Ủy viên là Giám đốc Sở Nội vụ: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; theo dõi toàn diện huyện Diên Khánh.

4. Ủy viên là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi toàn diện huyện Vạn Ninh.

5. Ủy viên là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo dõi toàn diện huyện Khánh Sơn.

6. Ủy viên là Giám đốc Sở Tài chính: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính.

7. Ủy viên là Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

8. Ủy viên là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Ủy viên là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao.

10. Ủy viên là Giám đốc Sở Du lịch: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch.

11. Ủy viên là Giám đốc Sở Y tế: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế.

12. Ủy viên là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

13. Ủy viên là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14. Ủy viên là Chánh Thanh tra tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh.

15. Ủy viên là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông.

16. Ủy viên là Giám đốc Sở Xây dựng: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.

17. Ủy viên là Giám đốc Sở Công thương: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương.

18. Ủy viên là Trưởng ban Ban Dân tộc: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc.

19. Ủy viên là Giám đốc Sở Tư pháp: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp.

20. Ủy viên là Giám đốc Sở Ngoại vụ: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ.

21. Ủy viên là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

22. Ủy viên là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ sau:

a) Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương; đề xuất với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân công các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, báo cáo những vấn đề về chủ trương, chính sách và cơ chế quản lý.

b) Tổ chức việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thống nhất quản lý và sử dụng mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc; phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

đ) Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Người phát ngôn Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 và Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 3448/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm