Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 657
Lượt truy cập: 26075080

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3279/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 887/TB-VPUBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Văn Thiện trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 3279/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Số Công Báo: 01
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm