Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 661
Lượt truy cập: 26075195

Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3240/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện
các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1557/TTr-SKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục hành chính theo Phụ lục I.

Điều 2. Quyết định phạm vi ủy quyền:

1. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và cá nhân về thành phần hồ sơ theo đúng quy định.

2. Tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

3. Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 3240/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
Số Công Báo: 01
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm