Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 648
Lượt truy cập: 26075022

Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất bổ sung (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3201/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất bổ sung (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang
để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Văn bản số 902/TTg-CN ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Tây Lê Hồng Phong I (Tiểu khu 3), thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000122, chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 11 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang được phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Xét Đơn xin giao đất ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 413/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 26 tháng 10 năm 2020 và Văn bản số 4963/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 19 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (địa chỉ trụ sở chính tại STH 28A.12 đường số 13, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 51.084,1 m2 đất tại xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, trong đó:

1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất sử dụng vào mục đích công cộng): 19.571,8 m2 (gồm công viên cây xanh: 632,5 m2, đường giao thông: 18.939,3 m2), cơ sở hạ tầng khu tái định cư (đất ở tại đô thị): 1.947,5 m2; thời hạn sử dụng đất: Giao lại cho địa phương quản lý sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy hoạch và dự án được phê duyệt.

2. Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê: 29.564,8 m2, gồm đất xây dựng công trình hỗn hợp (thương mại, văn phòng, căn hộ): 5.877,1 m2, nhà ở biệt thự: 604,3 m2, nhà ở liền kề: 19.034,7 m2, nhà ở xã hội: 4.048,7 m2; thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định đến ngày 11 tháng 11 năm 2048, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (đất ở tại đô thị).

3. Vị trí, ranh giới các khu đất: Gồm toàn bộ các Khu 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7-1, 8, 9, 10-1, 10-2, 11, 12 và 13 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2018, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 08 tháng 5 năm 2018.     

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá là không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa, hoàn thành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này và Mảnh trích đo địa chính;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng thư thẩm định giá.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3201/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/11/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 01
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm