Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 646
Lượt truy cập: 26075089

Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3192/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Văn bản số 6166/UBND-TNMT ngày 18 tháng 8 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4551/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 28 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi 300 m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.      

Vị trí, ranh giới thửa đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2018 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Lý do thu hồi: Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng công trình công cộng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai.

Giao cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý khu đất đã thu hồi trên theo quy định.

2. Thời điểm chấm dứt sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Vĩnh Phương.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý theo quy định.

c) Báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa.

3. Giao Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này theo quy định.

4. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3192/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/11/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 01
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm