Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 640
Lượt truy cập: 26075102

Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn thuê đất tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn - đợt 2.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3177/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn thuê đất
tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án
Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn - đợt 2

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn làm chủ đầu tư để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4201680151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận lần đầu ngày 15 tháng 6 năm 2018 và điều chỉnh lần thứ 1 ngày 13 tháng 01 năm 2020 cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm;

Theo Đơn xin thuê đất của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn đề ngày 06 tháng 11 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 451/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 19 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn (trụ sở chính tại LK28-Lô28, Đường số 6, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuê 49.363,6 m2 đất (không bao gồm diện tích đường dân sinh hiện hữu) tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn - đợt 2 (đất công trình năng lượng - đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh).

Vị trí, ranh giới khu đất xin thuê đợt 2 (sau khi đã trừ đường dân sinh, thuộc các thửa 57, 60, 61, 62, 63, 76, 80 và 83) được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 101-2020, tỷ lệ 1/2000 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc và Dịch vụ địa chính Ninh Hòa lập đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 09 tháng 10 năm 2020.

Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31 tháng 5 năm 2068 (ngày kết thúc dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Hạn chế về quyền của người sử dụng đất: Đối với đường dân sinh hiện hữu đi qua dự án, Công ty có trách nhiệm làm việc với địa phương, cam kết bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân địa phương đến khi hoàn thành đường giao thông theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định.

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trong vòng 1 ngày kể từ ngày ký Quyết định (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

d) Ký hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất theo quy định.

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong vòng 3 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin địa chính (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm phối hợp Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc và các đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất cho người được sử dụng đất trên thực địa theo quy định.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê nêu trên; giám sát việc xây dựng đường hoàn trả theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo việc lưu thông của người dân trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lâm; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam An Bắc; Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 3177/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 01
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm