Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 282
Lượt truy cập: 25720802

Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2699/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số
2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Văn bản số 5080/BQP-TM ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Quốc phòng về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông báo số 408/TB-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất do Quân chủng Phòng không - Không quân/Sư đoàn 377 đang quản lý, sử dụng tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 11 tháng 9 năm 2019 về thống nhất diện tích đất thu hồi giữa Quân chủng Phòng không - Không quân/Sư đoàn 377, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4012/STNMT-CCQLĐĐ-NV ngày 28 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Thu hồi 11.070,9 m2 đất do Quân chủng Phòng không - Không quân/Sư đoàn 377 đang quản lý, sử dụng tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai).

Vị trí, ranh giới đất thu hồi (thửa số 2) theo bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa xác lập ngày 27 tháng 8 năm 2020 (kèm theo vị trí, ranh giới dự án theo Trích đo địa chính khu đất số 188/2016/TĐ.BĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường xác lập ngày 10 tháng 10 năm 2016 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 31 tháng 10 năm 2016).

Điều 2. Các điều khoản còn lại tại Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Nghĩa; Quân chủng Phòng không - Không quân/Sư đoàn 377 và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 2699/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm