Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 277
Lượt truy cập: 25720779

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép DNTN Xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2691/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép DNTN xăng dầu Ninh An
được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 24 tháng 02 năm 2020 của DNTN Xăng dầu Ninh An và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 384/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép DNTN Xăng dầu Ninh An (trụ sở chính tại thôn Ninh ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được gia hạn sử dụng đất tại thôn Ninh ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa theo Quyết định số 4809/QĐ-UB  ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh để sử dụng vào mục đích làm cửa hàng xăng dầu (đất thương mại dịch vụ), cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 2.131,4 m2 (trong đó có 503,8 m2 thuộc quy hoạch giao thông).

- Vị trí, ranh giới khu đất xin gia hạn được xác định theo sơ đồ khu đất tại Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 19 tháng 7 năm 2019.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2022.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Hạn chế về quyền sử dụng đất: Trong thời gian sử dụng đất, nếu Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch được duyệt thì doanh nghiệp tiến hành tự di dời tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng và không được bồi thường (theo nội dung cam kết ngày 15 tháng 7 năm 2020 của DNTN Xăng dầu Ninh An).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cho thuê đất (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với DNTN Xăng dầu Ninh An sau khi nhận được Thông báo đơn giá thuê đất;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên) không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Chứng thư thẩm định giá.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Chủ DNTN Xăng dầu Ninh An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 2691/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm