Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 253
Lượt truy cập: 27208980

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1303/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thực hiện
đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 607/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ; công nghệ bảo quản cá ngừ)”.

Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: Trường Đại học Nha Trang;

Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Trọng Lương;

Xếp loại về kết quả đề tài: Đạt.

Điều 2. Đề tài được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của đề tài đã được bàn giao theo các quy định hiện hành.

Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của đề tài được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, Chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 1303/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/06/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
Số Công Báo: 35
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm