Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 271
Lượt truy cập: 27208911

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Cam Lâm để xây dựng Trường Mầm non Sen Hồng tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1247/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Cam Lâm để xây dựng
Trường Mầm non Sen Hồng tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Sen Hồng, xã Suối Tân;

Theo Đơn xin giao đất ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý dự án Cam Lâm và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 154/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 26 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án Cam Lâm để xây dựng Trường Mầm non Sen Hồng tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Diện tích đất: 10.000 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 11-2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 04 tháng 3 năm 2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Ban Quản lý dự án Cam Lâm được sử dụng thửa đất trên đến khi hoàn thành việc xây dựng công trình Trường Mầm non Sen Hồng, xã Suối Tân. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công trình Trường Mầm non Sen Hồng, Ban Quản lý dự án Cam Lâm có trách nhiệm bàn giao công trình lại cho Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm quản lý, sử dụng theo quy định.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm cập nhật vị trí trên vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm.

b) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Suối Tân xác định cụ thể mốc giới khu đất được giao và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.

c) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Tân có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Tân; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cam Lâm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 1247/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/06/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm