Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 273
Lượt truy cập: 27209215

Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1228/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp,
phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan
trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28 năm 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 465/SNgV-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 1228/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Ngoại vụ
Số Công Báo: 35
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm