Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 187
Lượt truy cập: 27208788

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1223/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất,
cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mipeco - Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công  ty Xăng dầu Quân đội tại Văn bản số 375/CT-DA ngày 28 tháng 4 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 139/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 15 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mipeco - Nha Trang được phê duyệt tại Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 2233/QD-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

2. Giao và cho thuê 116.900,4 m2 đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (địa chỉ tại số 33B đường Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang, trong đó:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất để trồng cây xanh: 875,5 m2, xây dựng đường giao thông: 44.131,3 m2 (đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh), xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân: 4.087,8 m2 (đất xây dựng công trình sự nghiệp); thời hạn sử dụng đất: Bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (đất ở tại đô thị): 66.121,3 m2, gồm nhà ở liên kế: 32.331,8 m2, biệt thự: 13.177,9 m2, chung cư: 9.806,5 m2, hỗn hợp: 8.898,9 m2, nhà ở xã hội: 1.906,2 m2; thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2015 đến ngày 26 tháng 11 năm 2065, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

c) Cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để xây dựng công trình dịch vụ thương mại (đất thương mại, dịch vụ): 1.684,5 m2; thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định.

d) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2020, tỷ lệ 1/000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 20 tháng 4 năm 2020.

2. Điều chỉnh điểm a và bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 2 như sau:

a) Thông báo cho người được giao đất, thuê đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

đ) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá là không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này.

3. Bổ sung Điều 2a như sau:

“Điều 2a. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng thư thẩm định giá.

Điều 2. Các Điều, Khoản còn lại của Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 và Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 1223/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm