Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 284
Lượt truy cập: 27208965

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1222/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC tại Tờ trình số 01/TT-UPGC-2020 ngày 02 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 77/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 24 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hoàng Long được phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

2. Giao và cho thuê 117.494,2 m2 đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC (địa chỉ trụ sở chính tại 360A Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long, trong đó:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư (đất ở tại đô thị): 7.903,9 m2, đường giao thông (đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh): 37.732,5 m2; thời hạn sử dụng đất: Sau khi xây dựng hoàn thành theo quy hoạch và dự án được duyệt, bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định.

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (đất ở tại đô thị): 62.253 m2, gồm nhà ở liên kế: 26.618,8 m2, biệt thự: 14.713,8 m2, nhà ở xã hội: 11.309,6 m2, nhà hỗn hợp (chung cư + dịch vụ): 9.610,8 m2; thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến ngày 15 tháng 10 năm 2060, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

c) Cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để xây dựng công viên cây xanh chuyên đề du lịch biển (đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh): 9.604,8 m2; thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến ngày 15 tháng 10 năm 2060.

d) Vị trí, ranh giới khu đất: Nằm trong khu vực giới hạn bởi các điểm mốc M3 đến M40, N1, M101 đến M105 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 88-2019, tỷ lệ 1/1000 được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 18 tháng 7 năm 2019.

2. Điều chỉnh khoản 1 và bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 2 như sau:

1. Thông báo cho người được giao đất, thuê đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

5. Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá là không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất, cho thuê đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

6. Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất, cho thuê đất (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng).

3. Bổ sung Điều 2a như sau:

“Điều 2a. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng thư thẩm định giá.

4. Bổ sung Điều 2b như sau:

“Điều 2b. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền sử dụng đất, thuê đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng).

Điều 2. Các Điều, Khoản còn lại của Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 1222/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm