Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 774
Lượt truy cập: 24054276

Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các trường trung cấp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 837/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các Trường Trung cấp
trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 85/SLĐTBXH-VP ngày 04 tháng 02 năm 2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 646/SNV-TCBC ngày 24 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các trường trung cấp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 05 vị trí

a) Hiệu trưởng;

b) Phó Hiệu trưởng;

c) Trưởng phòng; Trưởng khoa và tương đương;

d) Phó Trưởng phòng; Phó Trưởng khoa và tương đương;

đ) Tổ trưởng tổ bộ môn trực thuộc khoa (nếu có).

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 02 vị trí

a) Giáo dục nghề nghiệp;

b) Giáo dục phổ thông (nếu có).

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 14 vị trí

a) Tổ chức, hành chính;

b) Văn thư, lưu trữ;

c) Công tác học sinh, sinh viên;

d) Quản trị mạng;

đ) Thư viện;

e) Y tế;

g) Thủ quỹ;

h) Kế toán;

i) Đào tạo;

k) Tư vấn giới thiệu việc làm, bảo hiểm thất nghiệp;

l) Giáo vụ;

m) Bảo vệ;

n) Phục vụ;

o) Lái xe (nếu có).

Tổng cộng: 21 vị trí.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo trường trung cấp trực thuộc xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Hiệu trưởng các trường trung cấp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 837/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm