Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 754
Lượt truy cập: 24054140

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 828/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ tại Thông báo số 931-TB/BTCTU ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 397/TTr-SVHTT ngày 06 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 809/TTr-SNV ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đối với ông Lê Văn Hoa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Lê Văn Hoa căn cứ Quyết định thi hành./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 828/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm