Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 758
Lượt truy cập: 24054118

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, Quyết định số 190/QĐ-UBND, Quyết định số 191/QĐ-UBND, Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 395/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tên người sử dụng đất
tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, Quyết định số 190/QĐ-UBND,
Quyết định số 191/QĐ-UBND, Quyết định số 192/QĐ-UBND
ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 521/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 14 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, Quyết định số 190/QĐ-UBND, Quyết định số 191/QĐ-UBND, Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Tên người sử dụng đất trước khi điều chỉnh: Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa.

- Tên người sử dụng đất sau khi điều chỉnh: Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao.

Điều 2. Các nội dung còn lại tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, Quyết định số 190/QĐ-UBND, Quyết định số 191/QĐ-UBND, Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lâm; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Cát; Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 395/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 15+16
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm