Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 773
Lượt truy cập: 24054299

Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 394/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 530/STC-TCHCSN ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 394/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 15+16
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm