Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5066
Lượt truy cập: 25229552

Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3846/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tại Công văn số 3512/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 776/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm tại Công văn số 6757/UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa tại Tờ trình số 4114/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh tại Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019; ý kiến của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 12/TTr-BDT ngày 13 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín: 13 người (theo Phụ lục I đính kèm).

- Bổ sung danh sách người có uy tín: 13 người (theo Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Danh sách người có uy tín còn lại tại các Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 và Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng





Số ký hiệu: 3846/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công Báo: 01+02
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  



"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm