Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1985
Lượt truy cập: 24127775

MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số/Ngày đăng công báo

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật

1

20/12/2018

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

01+02

15/01/2019

2

21/12/2018

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

3

21/12/2018

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

4

24/12/2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07+08

31/01/2019

5

24/12/2018

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07+08

31/01/2019

6

24/01/2019

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang.

12

14/3/2019

7

28/01/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.

12

14/3/2019

8

29/01/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

12

14/3/2019

9

30/01/2019

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

12

14/3/2019

10

15/02/2019

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

13+14

18/3/2019

11

16/4/2019

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19

03/5/2019

12

17/4/2019

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

13

17/4/2019

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

14

09/5/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

15

23/5/2019

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm.

22+23

20/6/2019

16

28/5/2019

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

22+23

20/6/2019

17

13/6/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

24

15/7/2019

18

22/7/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

26+27

22/8/2019

19

06/8/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND.

26+27

22/8/2019

20

12/8/2019

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

21

19/8/2019

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

22

27/8/2019

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

30

18/9/2019

23

11/10/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

34

29/10/2019

24

13/11/2019

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

25

21/11/2019

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc quy định Bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

26

13/12/2019

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

39+40

25/12/2019

27

16/12/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

39+40

25/12/2019

Phần II. Các văn bản pháp luật khác

1

18/12/2018

Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

01+02

15/01/2019

2

21/12/2018

Quyết định số 3981/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Sơn và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Sơn thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Khánh Sơn.

01+02

15/01/2019

3

21/12/2018

Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vạn Ninh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vạn Ninh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vạn Ninh.

01+02

15/01/2019

4

21/12/2018

Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cam Lâm, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cam Lâm và Nhà thiếu nhi huyện Cam Lâm thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm.

01+02

15/01/2019

5

21/12/2018

Quyết định số 3984/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Cam Ranh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cam Ranh và Nhà thiếu nhi thành phố Cam Ranh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Cam Ranh.

01+02

15/01/2019

6

21/12/2018

Quyết định số 3985/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Nha Trang và Đài Truyền thanh thành phố Nha Trang thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Nha Trang.

01+02

15/01/2019

7

21/12/2018

Quyết định số 3965/QĐ-UBND ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

03+04

16/01/2019

8

21/12/2018

Quyết định số 3969/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sản xuất Gỗ, Lâm sản tỉnh Khánh Hòa.

03+04

16/01/2019

9

25/12/2018

Quyết định số 4027/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn.

05+06

31/01/2019

10

25/12/2018

Quyết định số 4028/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn.

05+06

31/01/2019

11

25/12/2018

Quyết định số 4029/QĐ-UBND  ban hành Quy định quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

12

26/12/2018

Quyết định số 4068/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

13

27/12/2018

Quyết định số 4088/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020”.

05+06

31/01/2019

14

28/12/2018

Quyết định số 4097/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

15

28/12/2018

Quyết định số 4108/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang.

05+06

31/01/2019

16

28/12/2018

Quyết định số 4110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vạn Ninh.

05+06

31/01/2019

17

28/12/2018

Quyết định số 4109/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa.

07+08

31/01/2019

18

28/12/2018

Quyết định số 4111/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh.

07+08

31/01/2019

19

28/12/2018

Quyết định số 4112/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh.

07+08

31/01/2019

20

28/12/2018

Quyết định số 4113/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn.

07+08

31/01/2019

21

28/12/2018

Quyết định số 4114/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm.

07+08

31/01/2019

22

28/12/2018

Quyết định số 4115/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh.

07+08

31/01/2019

23

04/01/2019

Quyết định số 28/QĐ-UBND ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

07+08

31/01/2019

24

04/01/2019

Quyết định số 35/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

09

22/02/2019

25

09/01/2019

Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2018.

09

22/02/2019

26

10/01/2019

Quyết định số 98/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

09

22/02/2019

27

14/01/2019

Quyết định số 147/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10+11

26/02/2019

28

16/01/2019

Quyết định số 173/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

10+11

26/02/2019

29

21/01/2019

Quyết định số 213/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa.

10+11

26/02/2019

30

22/01/2019

Quyết định số 240/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

12

14/3/2019

31

31/01/2019

Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa.

12

14/3/2019

32

12/02/2019

Quyết định số 427/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thị xã Ninh Hòa vào danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21/12/2018.

13+14

18/3/2019

33

15/02/2019

Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Cam Lâm.

13+14

18/3/2019

34

15/02/2019

Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Vạn Ninh.

13+14

18/3/2019

35

15/02/2019

Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Diên Khánh.

13+14

18/3/2019

36

15/02/2019

Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ninh Hòa và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ninh Hòa thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

13+14

18/3/2019

37

15/02/2019

Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diên Khánh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Diên Khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh.

13+14

18/3/2019

38

15/02/2019

Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Vĩnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Khánh Vĩnh.

13+14

18/3/2019

39

26/02/2019

Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Cam Ranh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cam Ranh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Cam Ranh.

13+14

18/3/2019

40

26/02/2019

Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cam Lâm và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cam Lâm thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm.

13+14

18/3/2019

41

28/02/2019

Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

15+16

28/3/2019

42

28/02/2019

Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

17+18

08/4/2019

43

28/02/2019

Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

17+18

08/4/2019

44

08/3/2019

Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

17+18

08/4/2019

45

13/3/2019

Quyết định số 710/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

08/4/2019

46

13/3/2019

Quyết định số 712/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân - Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác.

17+18

08/4/2019

47

18/3/2019

Quyết định số 765/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

08/4/2019

48

18/3/2019

Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

17+18

08/4/2019

49

18/3/2019

Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ.

17+18

08/4/2019

50

25/3/2019

Quyết định số 818/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

17+18

08/4/2019

51

27/3/2019

Quyết định số 849/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

19

03/5/2019

52

04/4/2019

Quyết định số 938/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19

03/5/2019

53

08/4/2019

Quyết định số 981/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu y tế - dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19

03/5/2019

54

16/4/2019

Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

20+21

24/5/2019

55

17/4/2019

Quyết định số 1085/QĐ-UBND ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

56

17/4/2019

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

57

17/4/2019

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

58

03/5/2019

Quyết định số 1267/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

59

06/5/2019

Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc sáp nhập và đổi tên phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

20+21

24/5/2019

60

13/5/2019

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

20+21

24/5/2019

61

15/5/2019

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

22+23

20/6/2019

62

21/5/2019

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

22+23

20/6/2019

63

22/5/2019

Quyết định số 1562/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang.

22+23

20/6/2019

64

22/5/2019

Quyết định số 1563/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm.

22+23

20/6/2019

65

22/5/2019

Quyết định số 1564/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh.

22+23

20/6/2019

66

22/5/2019

Quyết định số 1565/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn.

22+23

20/6/2019

67

22/5/2019

Quyết định số 1566/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh.

22+23

20/6/2019

68

22/5/2019

Quyết định số 1567/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh.

22+23

20/6/2019

69

22/5/2019

Quyết định số 1568/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vạn Ninh.

22+23

20/6/2019

70

22/5/2019

Quyết định số 1569/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa.

22+23

20/6/2019

71

24/5/2019

Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.

22+23

20/6/2019

72

28/5/2019

Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

22+23

20/6/2019

73

31/5/2019

Quyết định số 1678/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

22+23

20/6/2019

74

05/6/2019

Quyết định số 1745/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021.

22+23

20/6/2019

75

07/6/2019

Quyết định số 1796/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

24

15/7/2019

76

11/6/2019

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

24

15/7/2019

77

11/6/2019

Quyết định số 1809/QĐ-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

24

15/7/2019

78

12/6/2019

Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

24

15/7/2019

79

12/6/2019

Quyết định số 1826/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế về hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa.

24

15/7/2019

80

12/6/2019

Quyết định số 1833/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

25

30/7/2019

81

14/6/2019

Quyết định số 1883/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

25

30/7/2019

82

25/6/2019

Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

25

30/7/2019

83

27/6/2019

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ban hành Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030.

25

30/7/2019

84

27/6/2019

Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đối với sân quần vợt thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xương Huân 1, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

26+27

22/8/2019

85

27/6/2019

Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường Tiểu học Xương Huân 1 đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xương Huân 1, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

26+27

22/8/2019

86

03/7/2019

Quyết định số 2231/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

87

08/7/2019

Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà xây dựng Trạm Kiểm lâm Sơn Trung tại thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

88

09/7/2019

Quyết định số 2272/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

26+27

22/8/2019

89

09/7/2019

Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Cam Ranh.

26+27

22/8/2019

90

15/7/2019

Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

91

18/7/2019

Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

26+27

22/8/2019

92

18/7/2019

Quyết định số 2360/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

26+27

22/8/2019

93

24/7/2019

Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.

26+27

22/8/2019

94

24/7/2019

Quyết định số 2415/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Khánh Sơn giai đoạn 2018-2020.

26+27

22/8/2019

95

24/7/2019

Quyết định số 2416/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020.

26+27

22/8/2019

96

30/7/2019

Quyết định số 2454/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch thuộc hệ thống cấp nước đô thị do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng.

26+27

22/8/2019

97

01/8/2019

Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp đã hết hạn tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang quản lý.

26+27

22/8/2019

98

01/8/2019

Quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để xây dựng Trạm Kiểm lâm Sơn Hiệp - Sơn Bình tại thôn Liên Hiệp, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

99

01/8/2019

Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa để xây dựng công trình Trạm Kiểm soát lâm sản Dốc Ama Meo.

26+27

22/8/2019

100

02/8/2019

Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất bến xe cũ của Khánh Vĩnh do UBND huyện quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh quản lý.

26+27

22/8/2019

101

06/8/2019

Quyết định số 2538/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.

26+27

22/8/2019

102

06/8/2019

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

103

06/8/2019

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

104

07/8/2019

Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao.

28+29

06/9/2019

105

07/8/2019

Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

28+29

06/9/2019

106

07/8/2019

Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang để làm bãi chứa chất thải.

28+29

06/9/2019

107

08/8/2019

Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

28+29

06/9/2019

108

08/8/2019

Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất bổ sung để Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long.

28+29

06/9/2019

109

12/8/2019

Quyết định số 2604/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do hết hạn thuê đất.

28+29

06/9/2019

110

14/8/2019

Quyết định số 2622/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

111

15/8/2019

Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê đất, giao đất không thu tiền (đợt 1) tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời điện lực miền Trung, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

112

15/8/2019

Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa thuê đất để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản - bò thịt công nghệ cao Thông Thuận tại thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

28+29

06/9/2019

113

16/8/2019

Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sử dụng tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.

28+29

06/9/2019

114

19/8/2019

Quyết định số 2678/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang.

30

18/9/2019

115

19/8/2019

Quyết định số 2679/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vạn Ninh.

30

18/9/2019

116

19/8/2019

Quyết định số 2680/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn.

30

18/9/2019

117

19/8/2019

Quyết định số 2681/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh.

30

18/9/2019

118

19/8/2019

Quyết định số 2682/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa.

30

18/9/2019

119

19/8/2019

Quyết định số 2683/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh.

30

18/9/2019

120

19/8/2019

Quyết định số 2684/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm.

30

18/9/2019

121

20/8/2019

Quyết định số 2707/QĐ-UBND về việc giao đất bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để thực hiện dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

30

18/9/2019

122

23/8/2019

Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

30

18/9/2019

123

23/8/2019

Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Ninh Hưng để xây dựng cơ sở giáo dục tại xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa.

30

18/9/2019

124

26/8/2019

Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc thuê đất tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc.

30

18/9/2019

125

26/8/2019

Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc.

30

18/9/2019

126

30/8/2019

Quyết định số 2807/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.

31

10/10/2019

127

04/9/2019

Quyết định số 2830/QĐ-UBND ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

31

10/10/2019

128

16/9/2019

Quyết định số 2897/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”.

31

10/10/2019

129

26/9/2019

Quyết định số 2991/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

32+33

21/10/2019

130

18/9/2019

Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

34

29/10/2019

131

23/9/2019

Quyết định số 2959/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Vạn Hương từ đất trồng lúa nước còn lại sang đất thương mại dịch vụ để làm kho lạnh bảo quản xoài tại thôn Bình Phú 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm.

34

29/10/2019

132

24/9/2019

Quyết định số 2970/QĐ-UBND phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa.

34

29/10/2019

133

30/9/2019

Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

34

29/10/2019

134

01/10/2019

Quyết định số 3023/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura được gia hạn sử dụng đất tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

34

29/10/2019

135

01/10/2019

Quyết định số 3024/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

34

29/10/2019

136

01/10/2019

Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.

34

29/10/2019

137

01/10/2019

Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp quản lý tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa.

34

29/10/2019

138

04/10/2019

Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân do giải thể trước thời hạn.

34

29/10/2019

139

09/10/2019

Quyết định số 3114/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

34

29/10/2019

140

07/10/2019

Quyết định số 3089/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020.

35+36

12/11/2019

141

14/10/2019

Quyết định số 3173/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

35+36

12/11/2019

142

14/10/2019

Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Quốc Hân để thực hiện Dự án Khu nhà ở Phước Đồng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

35+36

12/11/2019

143

17/10/2019

Quyết định số 3202/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh.

35+36

12/11/2019

144

17/10/2019

Quyết định số 3203/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh.

35+36

12/11/2019

145

23/10/2019

Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

35+36

12/11/2019

146

24/10/2019

Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang.

35+36

12/11/2019

147

24/10/2019

Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia.

35+36

12/11/2019

148

25/10/2019

Quyết định số 3257/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

35+36

12/11/2019

149

25/10/2019

Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

35+36

12/11/2019

150

29/10/2019

Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

35+36

12/11/2019

151

29/10/2019

Quyết định số 3312/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh.

35+36

12/11/2019

152

30/10/2019

Quyết định số 3321/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

35+36

12/11/2019

153

30/10/2019

Quyết định số 3323/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 02.

37+38

10/12/2019

154

30/10/2019

Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để làm cửa hàng xăng dầu số 12.

37+38

10/12/2019

155

30/10/2019

Quyết định số 3325/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 26.

37+38

10/12/2019

156

01/11/2019

Quyết định số 3352/QĐ-UBND phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

157

05/11/2019

Quyết định số 3381/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

158

11/11/2019

Quyết định số 3421/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

159

13/11/2019

Quyết định số 3464/QĐ-UBND về việc thu hồi đất công ích (5%) do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp quản lý và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để quản lý.

37+38

10/12/2019

160

15/11/2019

Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

161

15/11/2019

Quyết định số 3501/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

162

18/11/2019

Quyết định số 3508/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

163

19/11/2019

Quyết định số 3516/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37+38

10/12/2019

164

22/11/2019

Quyết định số 3562/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cam Ranh.

37+38

10/12/2019

165

26/11/2019

Quyết định số 3601/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.

39+40

25/12/2019

166

03/12/2019

Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

39+40

25/12/2019

167

11/12/2019

Quyết định số 3707/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế.

39+40

25/12/2019

168

13/12/2019

Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

39+40

25/12/2019

169

13/12/2019

Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

39+40

25/12/2019

170

16/12/2019

Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

39+40

25/12/2019

 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày     ban hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số/Ngày đăng công báo

1

30/7/2019

Quyết định số 2444/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

 Số ký hiệu: ML-2019-UBDNT
Ngày ban hành: 25/12/2019
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa