Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1874
Lượt truy cập: 24127230

MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày     ban hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số/Ngày đăng công báo

1

05/12/2018

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

05+06

31/01/2019

2

05/12/2018

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên.

05+06

31/01/2019

3

06/12/2018

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

05+06

31/01/2019

4

06/12/2018

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

5

07/12/2018

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

6

07/12/2018

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

31/01/2019

7

09/7/2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

26+27

22/8/2019

8

09/7/2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

9

09/7/2019

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

26+27

22/8/2019

10

09/7/2019

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực).

26+27

22/8/2019Số ký hiệu: ML-2019-HDDNT
Ngày ban hành: 25/12/2019
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa