Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 522
Lượt truy cập: 24532471

Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3321/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng
giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2012/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Xét Đề án số 1853/ĐA-SVHTT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 2250/SNV-TCBC ngày 09 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (sau đây gọi tắt là Đoàn) giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

a) Xây dựng Đoàn hoạt động một cách tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp; vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao năng lực tự chủ, đẩy mạnh khai thác tổ chức dịch vụ để giảm dần cấp phát từ nguồn ngân sách nhà nước và tiến đến tự đảm bảo chi thường xuyên, chuyển sang hình thức ngoài công lập (nếu đủ điều kiện).

b) Hoạt động của Đoàn với nhiệm vụ trọng tâm phục vụ nhu cầu giải trí cho nhân dân, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức; góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân tộc, tiếp thu và phát triển nghệ thuật đương đại một cách có chọn lọc để đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh cho nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2019 đến năm 2021:

- Về cơ chế tự chủ: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

- Về biên chế: Giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015.

- Về tổ chức hoạt động dịch vụ: Chú trọng tổ chức cung cấp, khai thác dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trong đó cần gắn kết với các đơn vị tổ chức tour du lịch, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng,... đến hết năm 2021 phải liên kết được ít nhất với 3 đơn vị tổ chức tour du lịch để biểu diễn phục vụ khách du lịch thường xuyên. Doanh thu dịch vụ biểu diễn nghệ thuật đạt trên 2,5 tỷ đồng đến năm 2021.

- Về giảm cấp phát ngân sách: Giảm trừ ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên) như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Diễn giải

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

1

Kinh phí thực hiện tự chủ xác định theo quy định

3.170

3.170

3.203

2

Giảm trừ ngân sách nhà nước

420

616

747

 

40% thực hiện cải cách tiền lương

240

352

387

 

Giảm kinh phí định mức

180

264

360

3

Kinh phí tự chủ sau khi giảm trừ

2.750

2.554

2.456

b) Giai đoạn 2022 đến năm 2025:

- Về cơ chế tự chủ: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

- Về biên chế: Giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2021.

- Về tổ chức hoạt động dịch vụ: Mở rộng phạm vi, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để tổ chức cung cấp, khai thác dịch vụ biểu diễn nghệ thuật. Doanh thu dịch vụ biểu diễn nghệ thuật đạt trên 3,5 tỷ đồng vào năm 2025.

- Về giảm cấp phát ngân sách: Giảm trừ ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên) như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Diễn giải

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Kinh phí thực hiện tự chủ xác định theo quy định

3.237

3.270

3.303

3.337

2

Giảm trừ ngân sách nhà nước

786

829

995

1.047

 

40% thực hiện cải cách tiền lương

426

469

515

567

 

Giảm kinh phí định mức

360

360

480

480

3

Kinh phí tự chủ sau khi giảm trừ

2.451

2.442

2.308

2.290

Trong giai đoạn 2022-2025, khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng định mức kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng thì ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện theo cơ chế hiện hành.

c) Giai đoạn 2026 đến năm 2030:

Thực hiện cơ chế tự chủ là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên, tiến đến chuyển sang hình thức ngoài công lập (nếu đủ điều kiện).

Trường hợp không thực hiện được cơ chế tự chủ là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và không chuyển sang hình thức ngoài công lập thì xây dựng phương án hợp nhất, sáp nhập với đơn vị sự nghiệp có chức năng tương đồng.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao chất lượng nghệ thuật các chương trình, đảm bảo kết hợp giữa tính dân tộc và hiện đại; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, kỹ xảo trong các chương trình nghệ thuật. Đoàn chủ động sử dụng nguồn thu dịch vụ để tăng cường thêm (cùng với nguồn ngân sách nhà nước) trong việc đầu tư, xây dựng các chương trình nghệ thuật, đảm bảo nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả.

b) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên gắn với công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách có liên quan; xây dựng tổ chức bộ máy của Đoàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là năng lực cán bộ quản lý.

- Chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng vào làm việc, đặc biệt là lực lượng diễn viên. Tạo môi trường làm việc tốt để viên chức và người lao động phấn đấu, cống hiến, gắn bó với Đoàn. Nâng cao chất lượng đánh giá viên chức và người lao động, kiên quyết cho thôi việc đối với viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Thường xuyên vận động, khuyến khích những viên chức không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để thôi việc, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định Nhà nước. Vận động nghệ sĩ, diễn viên (đặc biệt là diễn viên múa) học thêm khi có điều kiện, nếu hết tuổi nghề thì chuyển sang làm công việc phù hợp khác (nếu muốn gắn bó với Đoàn).

- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ viên chức và người lao động, trong đó chú trọng đến việc tập huấn, nâng cao trình độ cho lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên; tạo điều kiện tối đa để Đoàn tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc nhằm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm. Ngoài đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, cần chú ý đến đào tạo kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, giao tiếp, thái độ phục vụ, làm việc nhóm, tác phong nghề nghiệp.

- Xây dựng Đề án tổ chức lại Đoàn nhằm đảm bảo hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, xác định cơ cấu các bộ phận giúp việc gồm 3 bộ phận như sau: Đội ca, múa, nhạc; Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn; Phòng Hành chính - Kỹ thuật. Trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy mới (sau khi được phê duyệt), Đoàn chủ động bố trí, sắp xếp nhân lực một cách khoa học nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của mỗi cá nhân để hoạt động một cách tinh gọn, có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực quản trị tại Đoàn, lãnh đạo Đoàn phải nhạy bén, năng động, thích ứng theo cơ chế thị trường. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, khen thưởng công bằng nhằm tạo ra tập thể Đoàn có sức mạnh, đoàn kết.

c) Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; tập trung nghiên cứu để xây dựng trung tâm biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp để Đoàn có điều kiện tập luyện, biểu diễn; chú trọng đầu tư ban đầu về trang thiết bị, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng cho Đoàn.

- Đẩy nhanh tiến độ về thủ tục để sớm triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp (có cả nơi làm việc và biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống). Thực hiện đầu tư trang thiết bị cho Đoàn với kinh phí 5 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2020 (nguồn vốn đầu tư) theo chủ trương tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển ngành văn hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Trong khi chờ đợi xây dựng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, thực hiện sửa chữa các hạng mục hư hỏng để hoạt động tạm thời tại số 128 Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang.

d) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, phát huy mọi khả năng của Đoàn để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành khung giá dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tổ chức thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chương trình đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trong đó chú trọng đến các khách sạn, khu nghỉ dưỡng) nhằm tranh thủ sự ủng hộ để đẩy mạnh khai thác hoạt động dịch vụ.

- Nghiên cứu các mô hình, liên kết với các đơn vị tổ chức tour du lịch để nắm bắt thị hiếu, nhu cầu khách du lịch, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch (kể cả phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống). Đến năm 2020 phải liên kết được ít nhất với 3 đơn vị tổ chức tour du lịch để biểu diễn phục vụ khách du lịch, sau đó mở rộng và tăng dần phạm vi, số buổi biểu diễn phục vụ khách du lịch.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ một cách chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khán giả và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tạo điều kiện để Đoàn được phục vụ những chương trình, sự kiện của các sở, ban, ngành và địa phương; một số chương trình trong các hoạt động văn hoá nghệ thuật lớn của tỉnh như: Festival Biển, các lễ hội và sự kiện khác nhằm tăng nguồn thu và khả năng tự chủ của Đoàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án này.

- Chỉ đạo Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng bố trí, sắp xếp nhân lực để hoạt động tinh gọn, hiệu quả; tổ chức chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khán giả và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; chú trọng đến công tác quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; liên kết với các đơn vị tổ chức tour du lịch để khai thác dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động khai thác dịch vụ nhằm đảm bảo thực hiện cơ chế giảm dần cấp phát từ nguồn ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, thu hút được người có chuyên môn giỏi về làm việc tại Đoàn.

- Xây dựng Đề án tổ chức lại Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư trang thiết bị cho Đoàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để đề xuất, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp (có cả nơi làm việc và biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống) theo Thông báo số 381-TB/TU ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy.

2. Sở Nội vụ

- Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức lại Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan; việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo thẩm quyền.

3. Sở Tài chính

- Thực hiện chi ngân sách theo đúng lộ trình giá và cơ chế tài chính về định mức giá dịch vụ công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, phân bổ kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc đầu tư cơ sở vật chất và bố trí vốn đầu tư cho Đoàn.

5. Đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm, ủng hộ để Đoàn được tham gia và tổ chức chương trình nghệ thuật trong các sự kiện tại đơn vị, địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 3321/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa