Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 523
Lượt truy cập: 24532569

Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3312/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa
chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất
sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương,
phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 650/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa (địa chỉ trụ sở chính tại số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất theo Quyết định số 3550/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 2002 và Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003) sang thuê đất trả tiền hàng năm, với diện tích 3.809 m2 đất tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, để sử dụng vào mục đích xây dựng Phân trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Cam Ranh (đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp).

Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo địa chính khu đất số 04/TĐBĐ/P.CPHU, tỷ lệ 1/1000 do Phòng Quản lý đô thị và Địa chính Cam Ranh xác lập ngày 30 tháng 6 năm 2003.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành).

Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời điểm xác định tiền thuê đất: Ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 22 tháng 11 năm 2019;

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh trước ngày 01 tháng 11 năm 2019 đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng;

d) Ký hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng; trước ngày 19 tháng 12 năm 2019 đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 17 tháng 12 năm 2019.

3. Cục Thuế tỉnh xác định và ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính trước ngày 06 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Phú; Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3312/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa